Gimnazijos dokumentai

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos strateginis planas 2020-2025 m. Gimnazijos 2020-2025 m. strateginis planas
 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

          Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 • Vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pasirinkimo ir keitimo aprašas 

          Programos dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pasirinkimo/keitimo aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos projektines veiklos aprašas 

         Projektinės veiklos aprasas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 

         Darbo apmokėjimo sistema

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokytojo darbo krūvio sandaros nustatymo tvarka 

         Darbo krūvio sandaros nustatymo tvarka

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 

          Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų tvarkos aprašas

          Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų tvarkos aprašas

 •  Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 • Dokumentai reglamentuojantys gimnazijos veiklą karantino (COVID-19) metu

Isakymas del darbo organizavimo nuotoliniu būdu

Isakymas del COVID-19 situaciju valdymo grupes sudarymo ir darbo karantimo salygomis

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19)

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) METU

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpių tvarkos aprašas (atnaujintas)

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vidaus darbo taisyklės

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių vertinimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvių kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Lenkų kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Užsienio kalbų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas

Menų ir technologijų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Fizinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vadovų, mokytojų, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos keitimosi gerąją darbo patirtimi aprašas

Keitimosi gerąja darbo patirtimi tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarka

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 • Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos gabių vaikų ugdymo organizavimo ir vykdymo aprašas

Gabių vaikų ugdymo organizavimo ir vykdymo aprašas

 • Civilinė sauga

2019-2021 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmo tvarkos aprašas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmo tvarkos aprašas

Asmens duomenų apsauga

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

   Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės