Gimnazijos dokumentai

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 • Dokumentai reglamentuojantys gimnazijos veiklą karantino (COVID-19) metu

Isakymas del darbo organizavimo nuotoliniu būdu

Isakymas del COVID-19 situaciju valdymo grupes sudarymo ir darbo karantimo salygomis

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19)

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) METU

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpių tvarkos aprašas (atnaujintas)

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos strateginis planas 2020-2025 m.

Vilniaus J.I. Kraševskio gimnazijos 2020-2025 m. strateginis planas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vidaus darbo taisyklės

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių vertinimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvių kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Lenkų kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Užsienio kalbų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas

Menų ir technologijų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Fizinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vadovų, mokytojų, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos keitimosi gerąją darbo patirtimi aprašas

Keitimosi gerąja darbo patirtimi tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos pasirinkto dalyko, dalyko kurso, modulio, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas

Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarka

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos socialinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 • Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos gabių vaikų ugdymo organizavimo ir vykdymo aprašas

Gabių vaikų ugdymo organizavimo ir vykdymo aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistema

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio darbo apmokėjimo sistema

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokytojo darbo krūvio sandaros nustatymo tvarka

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio darbo krūvio sandaros nustatymo tvarka

 • Civilinė sauga

2019-2021 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

 • VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

Mokymosi Pagalbos Tekimo Tvarkos Aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmo tvarkos aprašas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmo tvarkos aprašas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos projektines veiklos aprašas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos projektines veiklos aprasas

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

 • Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės