Nuostatai

 

METODINIŲ GRUPIŲ IR MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Metodinė grupė – mokykloje pagal ugdymo koncentrą, klases, ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti susibūrusi mokytojų grupė;

Mokyklos metodinė taryba – mokyklos metodinių grupių pirmininkus, mokytojus metodininkus ir ekspertus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.

II. METODINĖS VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FORMOS

1.Mokytojų metodinė veikla savanoriška ir savarankiška, patys mokytojai ir mokykla inicijuoja šią veiklą, pasirenka jos turinį ir formas. Mokytojų metodinė veikla orientuota į mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą.

2. Mokytojų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

3. Metodinės veiklos uždaviniai:

3.1. telkti mokytojus įgyvendinti šalies švietimo politiką;

3.2. skleisti švietimo/pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį;

3.3. plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.

4. Metodinės veiklos formos gali būti įvairios (pamokos stebėjimas ir aptarimas, patyrusio mokytojo konsultacijos, seminarai, mokslinės, praktinės bei metodinės konferencijos, metodinės dienos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, kūrybinės grupės, naujovių apžvalga, anotacijų, publikacijų, rekomendacijų rengimas, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos, kolegų mokymas, stažuotės ir kt.) ir pasirenkamos pagal metodinės veiklos tikslus.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

5. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas

IV. METODINIŲ GRUPIŲ, TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS

6. Metodinės grupės veiklos kryptys:

6.1. racionaliai derinti ugdymo srities, dalyko planavimą, ugdymo procesą, vertinimą;

6.2. kartu aptarti naujus dokumentus, metodikos naujoves;

6.3. susitarti dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

6.4. suderinti vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptarti jų naudojimą;

6.5. aptarti mokinių mokymosi poreikius ir susitarti dėl mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;

6.6. nagrinėti ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus;

6.7. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;

dalyvauti diagnozuojant mokinių pasiekimus;

6.8. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai.

6.9. dalytis gerąja patirtimi;

6.10. keistis informacija ir bendradarbiauti su kitomis metodinėmis grupėmis, teikti siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

6.11. analizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikius ir pasiūlą.

6.12. Metodinio būrelio pirmininkas renkamas 2 metams.

7. Mokyklos metodinės tarybos veiklos kryptys:

7.1. kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;

7.2. koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

7.3. aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus;

7.4. inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

7.5. kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui, nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

7.6. prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;

7.7. prireikus teikti siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos vadovui, jo pavaduotojams, metodiniams būreliams, mokyklų metodinei tarybai;

7.8. metodinės tarybos pirmininkas renkamas 2 metams.

Metodiniu grupiu ir metodines tarybos nuostatai