Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos Vaiko gerovės komisija

Veslava Doveiko – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Marek Petrusevič – direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, prevencinio darbo grupė

Galina Gaidej – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, krizių valdymo grupė

Julija Dovgialo – logopedas, spec. poreikių darbo grupė

Eva Palkovska – soc.pedagogas, spec. poreikių darbo grupė

Antonina Michailovskaja – sveikatos priežiūros specialistė, krizių valdymo darbo grupė

Joana Szczyglovska – lenkų kalbos mokytoja, spec. poreikių darbo grupė

Česlava Kovaliauskienė – chemijos mokytoja,  prevencinio darbo grupė

Regina Pašuta – lenkų kalbos mokytoja,  prevencinio darbo grupė

Zyta Kobiak – technologijų mokytoja, krizių valdymo darbo grupė

VGK sekretorė Ieva Čereškaitė

Įsakymas dėl Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo

             Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio

                                                                               gimnazijos  direktoriaus

2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-221

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

Tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas“, reglamentuoja gimnazijos (toliau Apraše vadinama – Gimnazija), vaiko gerovės komisijos veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2.Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) vartojamas sąvokas.

3.Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

4.Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

5.Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

5.1. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

5.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

5.3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

5.4. bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

5.5. nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

5.6.  konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

Daugiau skaityti…

GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO