Brandos darbas

BRANDOS DARBO PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Brandos darbo programos (toliau – Programa) paskirtis – apibrėžti brandos darbo
sampratą, tikslus, uždavinius, struktūrą ir jo rengimą, mokinių ugdomas kompetencijas ir jų vertinimą.
2. Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau jis nėra privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo.
3. Brandos darbui įgyvendinti mokykla gali pasitelkti mokslo ir studijų institucijas, profesinio mokymo įstaigas, kitas įmones, įstaigas, organizacijas.

Daugiau informacijos:

Brandos darbo programa

7012_BD_kriterijai_2017

7169_BD_visa_metodine_mediaga-atsakymai_i_klausimus

BD_vykdymas_11-28

Autentiškumo_patvirtinimas

7676_BD_vykdymas_IV_klase_2018-2019-red

7851_BD_vykdymas_III_klase_2019-2020_12-20_GALUTINIS1