Tvarkaraštis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 20212022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-1527

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

t v i r t i n u 2021–2022 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius (pridedama).

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė

MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROSĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI