Tvarkaraštis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 20192020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMAS

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-960

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, t v i r t i n u 2019–2020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius (pridedama).

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI