Tvarkaraštis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 20202021 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

2021 m. vasario 25 d. Nr. V-306

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu:

  1. 1. T v i r t i n u 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštį (pridedama).
  2. 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-1344 „Dėl 2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                   Jurgita Šiugždinienė

MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI