Tvarkaraštis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR
BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO
2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-1344 (TAR, 2020-09-07, Nr. 18850)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,
t v i r t i n u 2020–2021 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų
tvarkaraščius (pridedama).

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                     Algirdas Monkevičius

2020–2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI