UTA REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (2022-08-24 Nr.V-1269)

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo diegiant atnaujintas bendrąsias programas

Kompetencijų raidos aprašas

Kompetencijos

Yra svarbu, ko mokosi mokiniai koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys

Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų – I dalis

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas – Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime – I dalis

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas – Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime – II dalis

Ką reikia žinoti

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP

Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Rekomendacijos mokykloms dėl specialiųjų mokymo priemonių pasirinkimo

Pasirengimo diegti atnaujintas BP įsivertinimo kriterijai

Tėvams apie mokinių pasiekimų patikrinimą. Kas keičiasi 2023 m.

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį