NMPP

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS/ DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdf; doc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus

Daugiau informacijos

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatai

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_2015_ataskaita

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_2016_ataskaita

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_2017_ataskaita

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_2018_ataskaita

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_4 klase_2019_ataskaita

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_8 klase_2019_ataskaita

2020 m. standartizuoti testai dėl COVID-19 pandemijos nevyko

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_2021_ataskaita

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija_ST_2022_ataskaita

4 kl NMPP mokyklos trumpoji ataskaita 2022-2023mm

8 kl NMPP mokyklos trumpoji ataskaita 2022-2023mm