Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl valstybinės švietimo 2013-2022 metų švietimo strategijos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 “Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai” patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (įstatymo pakeitimai)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas “Dėl geros mokyklos koncepcijos”

Geros mokyklos modelio schema

Geros mokyklos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įstatymas Nr. V-778 “Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo”

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas “Dėl mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo”

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija teisinė informacija

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas aprašo tvirtinimo

Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo

Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės

Pagalbos nepilnamečiams algoritmas