Veiklos kokybės įsivertinimas

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema 

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2023-2024 METAIS

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos platusis (arba visumininis) įsivertinimas 2023-2024 m.m.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2023-2024 m.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2023-2024 m.m.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2023-2024 m.m.

 

Įsivertinimo sritis: 1. Rezultatai;

Tema: 1.2. Pasiekimai ir pažanga

Rodiklis: 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

Raktiniai žodžiai: rezultatyvumas; stebėsenos sistemingumas; pasiekimų ir pažangos pagrįstumas; atskaitomybė

 

Įsivertinimo sritis: 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys

Tema: Ugdymo(si) planavimas

Rodiklis: 2.1.3. Orientavimas į mokinių poreikius

Raktiniai žodžiai: poreikių pažinimas, pagalba mokiniui, gabumų ir talentų ugdymas

 

Teminių rodiklių įsivertinimo anketos 2023-2024 m.m.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2023-2024 m.m.