2%

Gerbiami tėveliai ir kiti gimnazijos rėmėjai,

Dėkojame Jums, kad remiate mūsų gimnaziją, pervesdami 2 proc. pajamų mokestį.

Prašymas paremti gimnaziją, pervedant 1,2 proc. pajamų mokesčio lėšas. Forma FR0512

(Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);
  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.))

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos rekvizitai

Paramos gavėjo kodas: 190007878

Iki gegužės 4 d. užpildykite ir pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) nustatytos formos FR0512 prašymą.

Prašymą galite pateikti ir per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę http://deklaravimas.vmi.lt  jungiantis su elektroninės bankininkystės slaptažodžiu arba VMI suteiktu slaptažodžiu.

PATVIRTINTA
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos
direktoriaus
2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.V-25

2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja 2 % GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarką Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos įgyvendinančioje priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programas.

2. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymą Nr. 305 nuo 2003 m. sausio 1 dienos įstaiga turi teisę gauti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos, kurią nuolatinis Lietuvos gyventojas, pareiškęs norą, gali pervesti įstaigai.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818, 2012 Nr. 76-3926) (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) 2004 m. balandžio 23 d.yra įregistruota Valstybiniame registrų centre, turinti teisę gauti paramą t.y. suteiktas paramos gavėjo statusas.

3.Gimnazijos vardu gautos iki  2% GPM  lėšos kaupiamos atskiroje tam tikslui biudžetinės vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. LT 13 4010042403912736, DNB banko kodas 40100.

II. PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS

4. Paramos lėšų panaudojimas planuojamas einamųjų metų gruodžio – kovo mėnesiais, paskirstant lėšas ketvirčiais, prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei situaciją įstaigoje.

5. Atsiradus nenumatytam poreikiui, galima paramos lėšų panaudojimo planą koreguoti, suderinus su gimnazijos taryba.

III. LĖŠŲ APSKAITA, PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS

6. Gautą paramą apskaito BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.

7. Kur panaudoti gautas 2% GPM lėšas, sprendžia gimnazijos taryba, atsižvelgdama į gimnazijos poreikius ir tais metais gautą lėšų sumą.

8. Lėšos gali būti naudojamas:

8.1. Bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui;

8.2. edukacinių aplinkų kūrimui;

8.3. gerai besimokančių mokinių skatinimui;

8.4.Įstaigos personalo veiklai organizuoti ir viso personalo kompetencijai tobulinti;

8.5. Drabų saugos ir higienos normos atitinkančio patalpų, pastato, gimnazijos teritorijos funkkcionavimo užtikrinimo ir atnaujinimo;

8.6. Trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti;

8.7. Gimnazijos reprezentacijai

9. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų pirkimų komisija.

IV. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA

10. Apie 2% GPM lėšų panaudojimą įstaigos vadovas atsiskaito gimnazijos tarybai, o gimnazijos tarybos pirmininkas tėvams (globėjams) tėvų susirinkime kalendorinių metų pabaigoje – pirmame kalendorinių metų ketvirtyje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. 2% lėšų panaudojimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos direktoriaus  patvirtintu 2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu.

12. Aprašas skelbiamas Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos interneto svetainėje.

_________________________________

2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ 2012.03.31 – 2013.02.05 LAIKOTARPIO ATASKAITA

2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ 2014.01.01-2014.12.29 LAIKOTARPIO

2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ 2015.01.01-2015.12.31 LAIKOTARPIO ATASKAITA