Mokyklos tarybos nuostatai

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO VIDURINĖ MOKYKLA

                                                TVIRTINU

                                                Direktorė

                                                           Gelena Juchnevič

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

1.      Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokyklos mokinių, jų tėvų (vaiko globėjų) ir mokytojų bendruomenę svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

2.       Mokyklos taryba formuojama iš mokykloje besimokančių mokinių tėvų  (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių lygių dalių ( 5+5+5 ).

2.1. Tėvai į mokyklos tarybą renkami mokinių tėvų susirinkimo atviru balsavimu, balsų dauguma.

2.2. Mokinius į mokyklos tarybą renka antros ir trečios pakopos mokinių savivaldos susirinkimas slaptu balsavimu, balsų dauguma.

2.3. Pedagogai į mokyklos tarybą renkami pedagogų tarybos posėdyje slaptu balsavimu, balsų dauguma.

3.      Mokyklos taryba renka mokyklos tarybos pirmininką ir sekretorių slaptu balsavimu, balsų dauguma. Direktorius negali būti tarybos pirmininku.

4.      Mokyklos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pat tvarka, kaip ir renkama.

5.      Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, neesantys tarybos nariai.

6.      Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius arba steigėjas siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymo numatyta tvarka.

7.      Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito  mokyklos bendruomenei.

8.      Mokyklos tarybos posėdžius pagal poreikį rengia tarybos pirmininkas, inicijuoti gali ir mokyklos direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo veiklos planu, posėdžiai yra protokoluojami.

9.      Mokyklos taryba:

9.1. teikia siūlymus dėl strateginių mokyklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

9.2.  pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei mokyklos veiklos programai, mokyklos nuostatams, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;

9.3.  teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

9.4.  svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, prižiūri mokyklos finansinę veiklą, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą;

9.5.  išklauso mokyklos metines ataskaitas ir teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl mokyklos veiklos tobulinimo;

9.6.  gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetetingos institucijos;

9.7.  teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

9.8.  svarsto metodinės tarybos,   mokinių ir tėvų  (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;

9.9.  tekia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;

9.10.                  talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

9.11.                  svarsto mokyklos direktoriaus bei bendruomenės teikiamus klausimus;

9.12.                  priima sprendimą dėl mokyklos ugdymo plano pakeitimų;

9.13.                  aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo;

9.14.                  pritaria  mokytojų tarybos parengtai mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo tvarkai;

9.15.                  teikia siūlymus mokyklos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

9.16.                  mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;

9.17.                  inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

9.18.                  kartu su mokyklos direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką;

9.19.                  tvirtina savivaldos institucijų , metodinės tarybos nuostatus.

10.  Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11.  Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                               Regina Pašuta

SUDERINTA

Mokyklos tarybos posėdyje   2011-01-10

Protokolo Nr. MT-1