Priėmimo komisija

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1Vilniaus J.I. Kraševskio gimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus J. I. Kraševskio gimnaziją tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-174 ir šiuo Aprašu.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 4 nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – Tvarka) tvirtina įsakymu mokyklos direktorius.

Mokinių_priėmimo_komisijois_darbo_tvarkos_aprašas_2023

Daugiau informacijos:

Aktuali informacija apie priėmimą į mokyklas

Priėmimo į gimnaziją komisija

Komisijos pirmininkė: Veslava Doveiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Eva Palkovska, socialinė pedagogė

Marek Petrusevič, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Viktorija Andžejevska, psichologas

Dangira Naruševičienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Julija Dovgialo, logopedas

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo