Priėmimo komisija

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1Vilniaus J.I. Kraševskio gimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus J. I. Kraševskio gimnaziją tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-02-02 sprendimu Nr. 1-1316 ir šiuo Aprašu.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 4 nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – Tvarka) tvirtina įsakymu mokyklos direktorius.

Mokinių-priėmimo-komisijos-darbo-tvarkos-aprašas-2022

Daugiau informacijos:

Aktuali informacija apie priėmimą į mokyklas

Priėmimo į gimnaziją komisija

Komisijos pirmininkė: Veslava Doveiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Eva Palkovska, socialinė pedagogė

Marek Petrusevič, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Regina Pašuta, lenkų kalbos mokytoja metodininkė

Česlava Kovaliauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja

Jolanta Račevska, pradinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo