Priėmimo komisija

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1Vilniaus J.I. Kraševskio gimnazijos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Vilniaus J. I. Kraševskio gimnaziją tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950 ir šiuo Aprašu.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 4 nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – Tvarka) tvirtina įsakymu mokyklos direktorius.

Mokinių-priėmimo-komisijos-darbo-tvarkos-aprašas-2019

Priėmimo į gimnaziją komisija

Komisijos pirmininkė: Veslava Doveiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Eva Palkovska, socialinė pedagogė

Marek Petrusevič, direktoriaus pavaduotojas  ugdymui

Joana Szczyglovska, lenkų kalbos mokytoja metodininkė

Pavel Stankevič, fizikos mokytojas ekspertas

Jadvyga Voloncevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

įsakymas dėl priėmimo komisijos sudarymo