Biblioteka

Mokyklos bibliotekos misija

Mokyklos biblioteka teikia informaciją, kurį yra labai svarbi sėkmingai veiklai šių dienų vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje. Sukaupta apie 14000 informacinės, pažintinės, lenkų kalbos rašytojų, užsienio bei lietuvių autorių grožinės literatūros. Baigiama įdiegti mokyklų bibliotekų informacinę sistemą „BIBLIO-Entiumas“. Skaitykloje mokiniai ir mokytojai gali naudotis informaciniais ir pažintiniais literatūros šaltiniais, internetu. 2019 metai gimnazijos biblioteka įsigijo 24 knygas lietuvių kalbos programinės literatūros. Visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai turi prisijungimą prie „Vyturio“ skaitmeninės bibliotekos.

Darbo laikas:

Kiekviena darbo diena 830 – 1700

Visas naujienas galite stebėti realiuoju laiku naudojant mūsų bibliotekos Facebook paskyrą

Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas

Bibliotekos-veiklos-planas-2022-2023 m.m .

Bibliotekos veiklos planas 2021-2022 m. m.

Bibliotekos veiklos planas 2020-2021 m. m.

Bibliotekos veiklos planas 2019-2020 m. m.

Bibliotekos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Bibliotekos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Bibliotekos taisyklės

Bendroji tvarka:

 1. Mokyklos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos  turtas, ir juo gali naudotis visa mokyklos  bendruomenė
 2. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
 3. Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su bibliotekos taisyklėmis ir įsipareigoti jas vykdyti.
 4. Skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.

Skaitytojas turi teisę:

 1. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
 2. Naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, vadovėliais, periodiniais leidiniais, skaitmeninėmis laikmenomis, internetu ir kt.).
 3. Pateikti užklausą.

Skaitytojas privalo:

 1. Tausoti ir saugoti knygas ir kitus spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.
 2. Neišnešti knygų ir kitų spaudinių iš bibliotekos, jei knygos neįrašytos į skaitytojo formuliarą.
 3. Nustatytu laiku grąžinti paimtas knygas ir kitus spaudinius.
 4. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems.
 5. Bibliotekos patalpose nevalgyti, negerti, nešiukšlinti.
 6. Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atviruose fonduose.
 7. Kompiuterius naudoti tik mokymosi tikslais.

Skaitytojo atsakomybė:

 1. Nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kaina.
 2. Už nepilnamečių skaitytojų nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
 3. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar pažeidęs bibliotekos taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį pranešta mokyklos administracijai ir tėvams bei globėjams.
 4. Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką, gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka.
 5. Baigiantis mokslo metams mokiniai ir darbuotojai knygas ir vadovėlius grąžina į biblioteką nustatyta tvarka,  atostogų metu  galima naudotis biblioteka.
 6. Pabaigęs mokyklą arba nutraukęs mokymąsi joje, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka ir pasirašyti išeinančio mokinio atsiskaitymo lape pagal pateiktą formą.
 7. Asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos (taip pat ir ją baigusiems) išduodami tik tuomet , kai į raštinę pateikiamas nustatytos formos atsiskaitymo lapas su bibliotekininko parašu bei antspaudu.

Mokyklinių vadovėlių priėmimo ir išdavimo tvarka

 1. Pradinių klasių vadovėliai išduodami rugpjūčio mėnesį klasių mokytojoms ir atgal priimami į saugyklą pasibaigus mokslo metams. Už jų saugumą ir būklę atsako pradinių klasių mokytojos.
 2. 5-10 klasių dalykų vadovėliai, jų komplektų dalys mokiniams išduodami rugpjūčio 28-31 dienomis. Vadovėlius mokiniams išdalina dalykų klasės vadovas pagal vadovėlių išdavimo – priėmimo sąrašus.
 3. 11-12 kl. mokiniams vadovėlius  išduoda bibliotekininkė pagal sąrašą.
 4. 5-10 klasių mokiniai vadovėlius grąžina pasibaigus mokslo metams pagal vadovėlių išdavimo – priėmimo lapą, įvertinant kiekvieno vadovėlio būklę.
 5. Fizikos ir chemijos vadovėliai išduodami gamtos mokslų mokytojams į kabinetą. Už jų saugumą atsako šie mokytojai.
 6. Per klasės valandėlę yra išrenkamas mokinys atsakingas už vadovėlius.
 7. Atsakingi už vadovėlius mokiniai mokslo metų pabaigoje  surenka vadovėlius iš kiekvieno mokomojo dalyko  savo klasėje ir saugo juos savo auklėtojo kabinete.
 8. Atsakingas už vadovėlius mokinys sudaro  savo klasės mokinių sąrašą, kuriame žymi grąžintus vadovėlius.
 9. Surinkus visus vadovėlius, kartu su klasės vadovu gražina juos bibliotekai.
 10. Pametę ar nepataisomai vadovėlį sugadinę mokiniai privalo nupirkti tokį patį ar lygiaverčiu laikomą vadovėlį.
 11. Negrąžinusiam vadovėlio mokiniui kitas to dalyko vadovėlio neišduodamas.
 12. Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, nebraukia žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų, aplenkia.

Jadvyga Borovaja – bibliotekos vedėja