Veiklos planas

GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021 METAMS

Tikslas 1. Gerinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio kokybiško ugdymo (si), plėtojant popamokinės veiklos galimybes.

Uždavinys 1. 1. Gerinti ugdymo organizavimą, skatinti mokinių motyvaciją mokytis, orientuojantis į kokybišką ir šiuolaikišką ugdymo(si) kiekvieno mokinio asmeninę pažangą
Priemonės Mokinių  mokymosi krūvio optimizavimas, dalykų mokytojams derinant ugdomąsias veiklas, dalyvaujant kokybės krepšelio projekte. Lenkų ir lietuvių kalbos metodinių grupių veiklos derinimas.
Mokinių klasės darbų diferencijavimas. Namų darbų skyrimas pagal mokinių poreikį.
Papildomų, skirtingos apimties užduočių skyrimas mokiniams, kurių signaliniai įvertinimai nepatenkinami.
Individualios mokinio pažangos stebėjimas, aptarimas su tėvais bei metodinėse grupėse
Taikyti asmeninių pagyrimų sistemą už pažangą ir už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, renginiuose.
Konsultacinis centras gabiems mokiniams ir mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.
Uždavinys 1. 2. Ugdyti mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus įvairių dalykų pamokose
Priemonės Skaitymo bei rašymo įgūdžių gerinimas pamokose, taikant įvairius šiuolaikinius, aktyviuosius metodus.
Dalykiniai projektai
Vilniaus m., respublikiniai ir tarptautiniai konkursai ir olimpiados
Uždavinys 1.3.  Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę)
Priemonės Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“
Renginiai,  gimnazijos projektai, akcijos
Renginiai, skirti paminėti iškilias istorines datas: sausio 13-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 3-ioji, lapkričio 11-oji.
Įdomūs ir įkvepiantys susitikimai.
Kūrybiniai darbai, virtualios parodos
Integruoto mokymo diena  „Romantizmas“.
Uždavinys 1.4. Ugdyti(s) mokinių karjeros kompetencijas
Priemonės Karjeros ugdymas.  Gimnazijos GI-GIV klasių moksleivių supažindinimas  su Atvira informavimo, konsultavimo sistema (AIKOS,) LAMA BPO ir  MUKIS – mokinių ugdymo karjerai informacine sistema.  Konsultacijos apie egzaminus ir studijų galimybes nuo 2021 m.

Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams.

Uždavinys 1.5  Tobulinti šiuolaikinės pamokos organizavimą, bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi, gerinant ugdymo(si) kokybę.
Priemonės Mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas.
Pamokos tradicinėse ir netradicinėse edukacinėse aplinkose.  Inovatyvių ir aktyvių mokymosi metodų taikymas (atviros pamokos).
Naujų skaitmeninių mokymo(si) priemonių diegimas.
Gerosios patirties sklaida, mokytojų pranešimai mokykloje ir už jos ribų.
Uždavinys 1.6   Gerinti neformaliojo švietimo organizavimą gimnazijoje
Priemonės Mokinių anketavimas  dėl veiklų, kurios domina moksleivius.
Gimnazijos, Vilniaus m. ir Lietuvos mokinių sporto žaidynės.
Festivalis ,,Vieversėlis“ Naujosios  Vilnios kultūros  centre.

Tikslas 2. Kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą, metodus ir strategijas.

Gimnazijos veiklos planas_2021

Gimnazijos veiklos planas 2020

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. RUGSĖJIS-GRUODIS

Gimnazijos veiklos planas 2017-2018