Veiklos planas

GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020 METAMS

Tikslas 1. Gerinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio kokybiško ugdymo (si), plėtojant popamokinės veiklos galimybes.

Uždavinys 1.1. Gerinti ugdymo organizavimą, orientuojantis į kokybišką ir šiuolaikišką ugdymo (si) kiekvieno mokinio asmeninę pažangą
Priemonės Mokinių  mokymosi krūvio optimizavimas, dalykų mokytojams derinant ugdomąsias veiklas, dalyvaujant kokybės krepšelio programos realizavimus.
 Mokinių klasės darbų diferencijavimas. Namų darbų skyrimas pagal mokinių poreikį. Papildomų, skirtingos apimties užduočių skyrimas mokiniams, kurių signaliniai įvertinimai nepatenkinami. (Konsultacinis centras)
 Individualios mokinio pažangos stebėjimas, aptarimas su tėvais bei metodinėje grupėje
Taikyti asmeninių pagyrimų sistemą už pažangą, už dalyvavime olimpiadose
Uždavinys 1.2. Ugdyti mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus įvairių dalykų pamokose
Priemonės Skaitymo bei rašymo įgūdžių gerinimas pamokose, taikant įvairius šiuolaikinius, aktyviuosius metodus.
Infografika – minčių žemėlapiai
Projektų ir akcijų rengimas:

5–8 klasių mokinių projektas ,,Skaitytojo dienoraštis“

Mokomės kalbėti taisyklingai. Akcija ,,Kalbos šluota“.

Akcija „Augu skaitydamas“ bendradarbiavimas su biblioteka

Uždavinys 1.3. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę)
Priemonės Dalykų olimpiados, meninio skaitymo konkursai, diktantai, parodos, renginiai, išvykos
Mokinių žinių patikrinimai, bandomieji egzaminai, NMPP
Edukacinės išvykos, užsiėmimai, pamokos muziejuose
Projektai: „Gyvūnai turi teisę gyventi geriau“ (Recycling –ART), ,,Švenčių ir atmintinų datų kalendorius”, ,,Adata ir siūlas“, ,,Suoliukai poilsio  zonai“, „Informatika pradiniame ugdyme“ tęsinys
Karjeros ugdymas.
Matematikos, informatikos ir pasaulio pažinimo EMA pratybų panaudojimas
„Informatika pradiniame ugdyme“ tęsinys
Tarptautinis projektas „Polonijos šeimos kartu į edukaciją“ (Rodzina polonijna razem do edukacji)
Uždavinys 1.4  Tobulinti šiuolaikinės pamokos organizavimą gerinant ugdymo(si) kokybę.
Priemonės Mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas
Pamokos tradicinėse ir netradicinėse edukacinėse aplinkose.
Geros patirties sklaida, mokytojų pranešimai mokykloje ir už jos ribų.
Tarptautinis projektas Mokykla 6.0

Tarptautinis projektas „Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai“

Inovatyvių ir aktyvių mokymosi metodų taikymas (atviros pamokos). Naujų skaitmeninių mokymo(si) priemonių diegimas
Uždavinys 1.5  Gerinti neformaliojo švietimo organizavimą gimnazijoje
Priemonės Mokinių anketavimas  dėl veiklų, kurios domina moksleivius
Sporto varžybų ir edukacinių renginių organizavimas
Vilniaus m. ir Lietuvos mokinių sporto žaidynės
Edukacinės pamokos VU skaityklose; britų kultūros vietose Vilniuje; Markučių muziejuje
Tarptautinis bendradarbiavimo projektas su Plonsko gimnazija Lenkijoje

Tikslas 2. Kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą, metodus ir strategijas.

Uždavinys 2.1. Siekti aprūpinti gimnaziją šiuolaikiniam ugdymo(si) procesui reikalingomis priemonėmis, sudarant sąlygas mokytis inovacijomis grįstose pamokose.
Priemonės Pasirūpinti interaktyviąja mobiliąja klase (planšetes). Pagal galimybes naudoti, šiuolaikiškus ir interaktyvius mokymo metodus.
Įsigyti šiuolaikiško inventoriaus. Gerinti  technologijų  kabineto materialinę bazę.
Vidaus patalpų remontas ir atnaujinimas (III – IV aukštas)
Uždavinys 2.2.  Įtraukti mokinius į tyrinėjantį ugdymą
Priemonės Ilgalaikiai projektiniai darbai 7 ir I klasėse.
Edukacinės pamokos (išvykos)  VGTU laboratorijose (II-IV kl.);
Konkursas „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų  žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvės“
Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė; STEAM metodai
Projektas „Kompiuteriukų ralis“, 7, 8 kl.
Istorijos pažinimo tako,  metereologinės stoties projektų paruošimas
Žaliosios edukacinės erdvės kūrimas: mokymo priemonė ,,Žolynėlis“; Meninis projektas -pleneras mokyklos sode (6-8, I-II kl.) “Pavasarinių gėlių pasaulis”
Konferencija „Knyga – būdas pažinti save“

Gimnazijos veiklos planas 2020

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. RUGSĖJIS-GRUODIS

Gimnazijos veiklos planas 2017-2018