Veiklos planas

GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2022 METAMS

Tikslas 1. Gerinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio kokybiško ugdymo (si), plėtojant popamokinės veiklos galimybes.

Uždavinys 1. 1.  Mokymosi pagalbos stiprinimas.
Priemonės Siekti optimizuoti mokinių  mokymosi krūvį derinant ugdomąsias veiklas (lietuvių, lenkų, užsienio kalbų, socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų, menų) metodinėse grupėse.
Diferencijuoti mokinių klasės ir  namų darbus pagal mokinių poreikius.
Skirti papildomas, skirtingos apimties užduotis tiems mokiniams, kurių signaliniai įvertinimai nepatenkinami.
Organizuoti trišalius tėvų, mokinių ir mokytojų dalykininkų susitikimus  mokinių pasiekimams ir pažangai aptarti
Taikyti asmeninių pagyrimų sistemą. Siekti įvertinti kiekvieno mokinio pažangą,  dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, renginiuose.
Gerinti konsultacinio centro

kokybę kuriant įvairiapusišką mokymą(si): formų, būdų įvairovę gabiems mokiniams ir turintiems mokymosi sunkumų.

Individualios mokinio pažangos rezultatų aptarimas metodinėse grupėse ir tėvų susirinkimuose.
Uždavinys 1. 2. Ugdyti mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus įvairių dalykų pamokose.
Priemonės Gerinti skaitymo bei rašymo įgūdžius pamokose, taikant įvairius šiuolaikinius aktyviuosius metodus.
Didinti ugdymo organizavimo lankstumą ir ugdymo turinį įgyvendinti per praktinę ir aktyvią veiklą.
Uždavinys 1.3. Siekiant kiekvieno mokinio kokybiško ugdymo (si), realizuoti mokinių individualius poreikius, sudarant galimybes patirti ugdymosi sėkmę.
Priemonės 5-8 kl., I ir III klasių pasiekimų patikrinimas (įskaitiniai kontroliniai darbai).
6 kl. – diagnostiniai testai

4 ir 8 kl. – standartizuoti testai.

Organizuoti IV klasių mokiniams  bandomuosius egzaminus.
Skatinti dalyvauti respublikinėse, miesto olimpiadose ir konkursuose.
Uždavinys 1.4. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas (pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo,  pilietiškumo, kultūrinę, komunikavimo, skaitmeninę).  Ugdyti(s) mokinių karjeros kompetencijas.
Priemonės Renginiai, akcijos, teminės savaitės, olimpinė diena,  kūrybinių darbų pristatymai
Integruoto mokymo diena, pedagoginių idėjų mugė
Atvirų durų dieną.
Uždavinys 1.5. Ugdyti(s) mokinių karjeros kompetencijas
Priemonės Karjeros ugdymas. Egzaminų ir studijų pasirinkimo galimybės 2022 m.
Organizuoti I-IV gimnazinių klasių mokinių supažindinimą su LAMABPO.
Organizuoti susitikimus su  įvairių profesijų tėvais, gimnazijos absolventais bei žymiais žmonėmis.
Uždavinys 1.6. Tobulinti šiuolaikinės pamokos organizavimą, bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi, gerinant ugdymo(si) kokybę.
Priemonės Tobulinti mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemą.
Vesti pamokas tradicinėse ir netradicinėse edukacinėse aplinkose.
Diegti naujas skaitmenines mokymo(si) priemones.
Dalintis gerąja patirtimi mokykloje ir už jos ribų.
Vesti atviras ir integruotas pamokas. Taikyti inovatyvius ir aktyvius mokymosi metodus. Patirties sklaida „Mokytojas– mokytojui“.
Uždavinys 1.7. Užtikrinti mokytojų kompetencijų ugdymą (si) ir tobulinimą (si), skirtą ugdymo proceso valdymo kokybei gerinti.
Priemonės Rengti ir įgyvendinti patirties sklaidos ir kompetencijų ugdymui skirtas veiklas.
Identifikuoti mokytojų profesinio tobulinimo poreikius, atsižvelgus į praėjusių mokslo metų įsivertinimą ir pageidavimus.
Uždavinys 1.8. Gerinti neformaliojo švietimo organizavimą gimnazijoje.
Priemonės Organizuoti edukacinius renginius: būrelius, akcijas, talkas, pramogas, varžybas, parodas ir kitus renginius, ugdančius kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.
Uždavinys 1.9. Ištirti atnaujintų bendrųjų programų taikymą ugdymo procese.
Priemonės Susipažinti su mokomųjų dalykų atnaujintomis programomis; kompetencijų turiniu ir jų sandų raiška.
Parengti teminius planus pagal atnaujintas programas.
Vesti atviras integruotas pamokas.
Dalyvauti UTA (Ugdymo turinio atnaujinimas) seminaruose.
Skleisti UTA (Ugdymo turinio atnaujinimas) gaires metodinėse grupėse.

Tikslas 2. Kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą, metodus ir strategijas.

Uždavinys 2. 1.  Siekti aprūpinti gimnaziją šiuolaikiniam ugdymo(si) procesui reikalingomis priemonėmis, sudarant sąlygas mokytis inovatyviose aplinkose.
Priemonės Pasirūpinti interaktyviąja mobiliąja klase (planšetiniai kompiuteriai). Pagal galimybes naudoti šiuolaikiškus ir interaktyvius mokymo metodus.
Įsigyti naujo, šiuolaikiško ugdymo(si) ir mokymo(si) inventoriaus bei priemonių.
Remontuoti ir atnaujinti vidaus patalpas (III – IV aukštas).
Uždavinys 2.2.  Mokinius į mokymąsi įtraukiančių metodų ir edukacinių aplinkų taikymas.  Įtraukti mokinius į tyrinėjantį ugdymą
Priemonės Plėsti mokymąsi be sienų: mokymasis virtualioje aplinkoje, mokymasis už mokyklos ribų, žaliojoje klasėje.
Kurti  ir naudoti edukacines aplinkas,  efektyvinančias ugdymo(si) procesą.
Vykdyti projektinę, tiriamą-ją veiklą. Ilgalaikiai projektiniai darbai 7 ir I klasėse.
Dalyvavimas tarptautiniame astronomijos projekte „Polarstar“.
Uždavinys 2.3. Įgyvendinti prevencinių priemonių planą rizikos veiksnių mažinimui gimnazijoje.
Priemonės Vykdyti pokalbius ir aptarimus su mokyklos darbuotojais dėl tikslingo darbo tempo parinkimo.
Vengti neigiamos įtakos darbuotojų psichosocialinei darbo būklei.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos veiklos planas 2022 m.

Gimnazijos veiklos planas_2021

Gimnazijos veiklos planas 2020

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. RUGSĖJIS-GRUODIS

Gimnazijos veiklos planas 2017-2018