Veiklos planas

GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019 M.

Tikslas 1. Gerinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio ūgties, plėtojant mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes

Uždavinys 1. 1. Gerinti ugdymo organizavimą, orientuojantis į mokinių poreikius
Priemonės Mokinių  mokymosi krūvio optimizavimas, dalykų mokytojams derinant ugdomąsias veiklas.
Mokinių klasės ir namų darbų krūvio diferencijavimas
Papildomų, skirtingos apimties užduočių skyrimas mokiniams, kurių signaliniai įvertinimai nepatenkinami.
Individualios mokinio pažangos stebėjimas, aptarimas su tėvais bei metodinėje grupėje
Asmeninių pagyrimų sistemos įgyvendinimas
Uždavinys 1. 2. Gerinti mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus įvairių dalykų pamokose
Priemonės Projektinė veikla. Projektai: Nerk į skaitymą, Suaugę (mokytojai, tėvai) skaito vaikams,  Skaitytojo dienoraštis,  Skaitau –mąstau
Akcijos: Visi stengiamės kalbėti taisyklingai, Augu skaitydamas
5-II klasių mokinių skaitymo įgūdžių lavinimas ,,“
Susitikimai su lietuvių rašytojais „Skaitymo valandos“
,,Lietuviškai rašyti moku“ –  raštingumo ugdymo užduotys
Skaitymo įgūdžių gerinimas pamokose: teksto suvokimo pratimai, teksto skaitymas tyliai ir balsu
Teksto suvokimo testai ir Rašto darbai (1 kartą per mėn.)
„Pamoka su bibliotekininku“ Lenkų kalbos institute (5-8 kl.)
Kūrybinio rašymo įgūdžių tobulinimas užsienio kalbų pamokose
Infografika – minčių žemėlapiai „Atsiųsk man meną“
Mokausi rašyti dailyraštį
Uždavinys 1.3. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę)
Priemonės Dalykų olimpiados, meninio skaitymo konkursai, diktantai, parodos, renginiai, išvykos
Projektai: Gyvūnai turi teisę gyventi geriau; Suoliukai poilsio zonai; Edukacinis takas; Pagalvėlės poilsio zonai; Adata ir siūlais;  Vaikai rašo laiškus; Prakartėlė; Per amžius kartu. 450 metų Liublino Unijai
Kūrybinis projektas (Recycled –ART) Darbų paroda iš atliekų
Integruoto mokymo diena
,,Esu vilnietis“ edukacinės išvykos (ekskursijos, muziejai, akcijos, Vilniaus miesto renginiai)
I klasių metiniai projektiniai darbai
Pažinimo kompetencijai ugdyti – įvairūs edukaciniai užsiėmimai (muziejuose, planetariume, bibliotekoje ir pan.); ekskursijos ir išvykos.
Matematikos ir pasaulio pažinimo EMA pratybų panaudojimas
Programos „Obuolio draugai” tęsinys.

Priešmokyklinė  grupė – „Zipio draugai”

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“

Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“
Tarptautinis projektas „Fotonic 5 All“
Uždavinys 1.4 Efektyvinti pagalbos mokiniui sistema
Priemonės Gabių mokinių ugdymo organizavimo ir vykdymo modelio diegimas 6 kl.
Konsultacinis centras pradinių klasių mokiniams.
Karjeros ugdymas. Konsultacijos apie egzaminus ir galimybes studijų nuo 2019 m. Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams.
Uždavinys 1.5  Gerinti neformaliojo švietimo organizavimą gimnazijoje
Priemonės Apklausa dėl neformaliojo ugdymo užsiėmimų organizavimo pagal vaikų pomėgius bei tėvų pageidavimą.
Sporto varžybų gimnazijoje organizavimas
 Vilniaus m. ir Lietuvos mokinių sporto žaidynės
Edukacinės pamokos  VGTU laboratorijose (II-IV kl.) ir VDU Švietimo akademijoje I-III kl.

Tikslas 2. Kurti fiziškai ir emociškai saugią, šiuolaikišką, bendruomenės ugdymo(si) poreikius atitinkančią aplinką

Uždavinys 2. 1. Aprūpinti ugdymo(si) procesą reikalingomis priemonėmis.
Priemonės Steigti gimnazijoje interaktyviąją mobiliąją klasę (planšetes).
Gerinti  technologijų  kabineto materialinę bazę.
Uždavinys 2.2.  Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius
Priemonės Sveikatos priežiūros specialisto organizuojamos paskaitos ir klasės valandėlės
Netradicinės kūno kultūros pamokos skirtingose edukacinėse aplinkose.
„Mano kuprinė“ – mokinių kuprinių svorio reguliavimas.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. RUGSĖJIS-GRUODIS

Gimnazijos veiklos planas 2017-2018