Nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 5 d.

sprendimu Nr. 1-1722

Biudžetinės įstaigos Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos nuostatai

I. Bendrosios nuostatos

1.Biudžetinės įstaigos Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, teisinį veiklos pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą. Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

2.Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos respublikoje įregistruotuose bankuose, galinti turėti atributiką. Savo veikloje Gimnazija vadovaujasi Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymai, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3.Visas Gimnazijos pavadinimas – Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija, sutrumpintas pavadinimas – Kraševskio gimnazija. Gimnazija įregistruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registre, kodas – 190007878.

4.Gimnazijos istorija: Naujosios Vilnios rajono pradinė mokykla Nr.15 įsteigta Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 1949 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 468. 1952 m. sausio 1 d. mokyklai suteiktas pavadinimas Naujosios Vilnios vidurinė mokykla Nr. 2. Vilniau miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1958 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 559 keičiamas į Naujosios Vilnios vidurinė mokykla Nr. 26. Vilniaus miesto tarybos pirmininko 1993 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr. 32 mokyklai suteiktas Juzefo Ignacijaus Kraševskio vardas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1184 akredituota vidurinio ugdymo programa. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1722 „Dėl Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos pertvarkos“ Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio mokykla pertvarkyta į Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnaziją.

5.Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

6.Gimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

7.Gimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

8.Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 1887100061, adresas – Konstitucijos per. 3 LT-09601 Vilnius, kuri:

8.1. tvirtina ir keičia įstaigos nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidžia likvidatorių ar sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

8.6. išduoda išankstinius sutikimus Gimnazijos patalpose steigti trečiųjų asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudoti Gimnazijos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu;

8.7. sprendžia kitus Lietuvos respublikos įstatymuose, teisės aktuose jos  kompetencijai priskirtus klausimus.

9.Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

10.Gimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

11.Gimnazijos adresas: Rugiagėlių g. 15, LT -11109 Vilnius.

12.Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

13.Švietimo įstaigos tipas – gimnazija.

14.Gimnazijos paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžių tarpsnių vaikams.

15.Mokymo kalba – lenkų.

16.Mokymosi forma – grupinio ir pavienio.

17. Gimnazija vykdo neformaliojo vaikų švietimo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotą, akredituotą vidurinio ugdymo programas ir išduoda šios pasiekimus įteisinančius dokumentus: pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą ir jo priedą arba pažymą.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

18.Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

19. Gimnazijos šveitimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.3. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.4. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.5. priešmokyklinio amžiaus  vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.7. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.8. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.9. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.3. vaikų poilsio stovykla, kodas 55.20.20.

21. Gimnazijos veiklos tikslai:

21.1. išugdyti kiekvienam mokiniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, Lietuvos valstybės piliečiu, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi;

21.2. perteikti mokiniams lietuvių ir lenkų tautų kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai pilietinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslines kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, tapatybės išsaugojimui, nuolatiniam jos vertybių kūrimui.

21.3. padėti priešmokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti mandagumo ir paslaugumo;

21.4. brandinti vaikų ir mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir asmeninę atsakomybė;

21.5. ugdyti kiekvieno vaiko vertines orientacijas, padedančias siekti žinių, tapti doru, savarankišku ir atsakingu visuomenės nariu;

22. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti vaikams, mokiniams kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir (ar) vidurinį išsilavinimą;

22.2 tenkinti vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

22.3. teikti reikiamą pedagoginę pagalbą;

22.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) ir mokymo(-si) aplinką.

23. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta priešmokyklinio ugdymo programa ir atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. rengia priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

23.3. įgyvendina priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo mokymo(si) sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina vaikų geros kokybės švietimą;

23.4. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus;

23.5. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, vykdo profesinį orientavimą, karjeros planavimą ir užtikrina vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

23.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarką;

23.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų)pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

23.10. sudaro darbuotojams sąlygas kelti kvalifikaciją;

23.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

23.13. organizuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų ir kitų mokinių maitinimą mokykloje;

23.14. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.15. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. Gimnazijos bendruomenės teisės ir pareigos

24. Gimnazija, įgyvendinama jai iškeltus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai paskirtas funkcija, turi teisę:

24.1. įgyvendinti formaliojo ir neformalioj švietimo programas;

24.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506: 2000 Nr. 61-1818) nustatyta  tvarka;

24.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Gimnazijos pareiga užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą.

26. Gimnazija įsipareigoja:

26.1. padėti asmeniui įgytu bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę, pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

26.2. kokybiškai vykdyti Bendrojo vidurinio ugdymo programą remiantis valstybiniais išsilavinimo standartais;

26.3. tenkinti mokinio individualų ugdymo planą pagal mokyklos galimybes bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus;

26.4. teikti socialinę, psichologinę – pedagoginę, specialiąją pagalbą ir prireikus pirmąją medicinos pagalbą;

26.5. sudaryti sąlygas mokiniui ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

26.6. sudaryti sąlygas ne pamokų metu naudotis mokyklos biblioteka, kompiuteriais, sporto ir aktų salėmis mokyklos nustatyta tvarka;

26.7. kurti aplinką, skatinančią mokinį domėtis, pažinti, tobulėti;

26.8. ugdyti dorovines, tautines, pilietines bei patriotines nuostatas;

26.9. drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai;

26.10. objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus ir elgesį;

26.11. nuolat teikti informaciją tėvams arba globėjams apie mokinio ugdymosi sąlygas, pasiekimus ir elgesį; 26.12. vykdymo rūkymo ir narkomanijos prevenciją, užkirsti kelią nusikalstamumui ir kitiems teises pažeidimams;

26.13. įstatymų nustatyta tvarka išduoti pažymėjimą apie vidurinės ugdymo programos baigimą.

IV. Gimnazijos veiklos organizavimas ir valdymas

27. Gimnazijos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:

27.1. Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

27.2. Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba; su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriumi derintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

27.3. kitus Gimnazijos veiklą reguliuojančius ir teises aktų nustatyta tvarka parentus, suderintus ir patvirtintus dokumentus.

27.4. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriama į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Direktorius:

28.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

28.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

28.3. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti;

28.4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka Mokyklos tarybos pritarimu tvirtina strateginį ir metinį Gimnazijos veiklos planus;

28.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.6. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.7. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo(si) sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.8. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

28.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pritarus mokytojų tarybai, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.10. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus darbo tvarką;

28.11. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai negeismingas darbo sąlygas visais su mokymuisi ir darbu susijusiais aspektais;

28.12. analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektualinius išteklius;

28.13. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.14. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes (metodinių grupių pirmininkai sudaro metodinę tarybą);

28.15. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;

28.16. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

28.17. Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

28.18. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, profesiniu darbuotojų tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.19. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalba mokiniu, mokytojui ir gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.21. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

28.22. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

28.23. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

28.24. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka paveda atlikti Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams, kitiems darbuotojams;

28.25. vykdo kitas teisės aktuose, šiuose Nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamų funkcijų vykdymą, nustatytų Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

30. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. Gimnazijos savivalda

31. Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba teikia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.

32. Gimnazijos taryba sudaroma iš Gimnazijoje besimokančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių.

33. Į Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas. Mokytojus – Gimnazijos mokytojų taryba, mokinius – Gimnazijos mokinių taryba.

34. Gimnazijos taryba renka Gimnazijos tarybos pirmininką ir sekretorių. Direktorius negali būti tarybos pirmininku

35. Gimnazijos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pat tvarka, kaip ir renkama.

36. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtai, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nuturimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

37. Gimnazijos tarybos posėdžius pagal poreikį rengia tarybos pirmininkas, inicijuoti gali ir Gimnazijos direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu veiklos planu; posėdžiai yra protokoluojami.

38. Gimnazijos taryba:

38.1. teikia siūlymus dėl strateginių Gimnazijos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam Gimnazijos veiklos planui, Gimnazijos nuostatams, Gimnazijos ugdymo planui, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriui;

38.3. teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo. Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. svarsto Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą,  prižiūri mokyklos finansinę veiklą atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūra;

38.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

38.6. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

38.7. teikia Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.8. svarsto metodinės tarybos, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

38.9. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;

38.10. talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius;

38.11. priima sprendimą dėl Gimnazijos ugdymo plano pakeitimų.

39. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

40. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

41. Mokyklos taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

42. Mokytojų taryba sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

43. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

44. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius.

45. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

46. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

47. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių atstovybė. Mokinių atstovybės nariai yra 5- 12 klasių deleguoti atstovai. Jai vadovauja mokinių savivaldos institucijos išrinktas vadovas (Gimnazijos prezidentas).

48. Mokinių savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

49. Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai. Jie renkami klasės tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje iš trijų asmenų.

50. Tėvų komitetai, bendradarbiaudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių ugdymo klausimus: aptaria su klasės auklėtoju klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

51. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

52. Gimnazijos klasių tėvų komitetų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio klasių tėvų komitetų reikalavimų ypač svarbiais Gimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

53. Gimnazijoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų).

                                                                                                                                                         VI. Gimnazijos metodine veikla

54. Gimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų Gimnazijos metodinės grupės ir Gimnazijos metodinė taryba.

55. Gimnazijos metodinės grupės sudaro giminingų dalykų mokytojai. Gimnazijos metodinę tarybą – metodinių grupių pirmininkai, dalykų mokytojai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

56. Gimnazijos metodinės grupės ir Gimnazijos metodinė taryba planuoja ir aptaria ugdymo turinį programas, mokymo ir mokymosi metodus, mokinių pasiekimus ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaiko jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėja praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokinių ir gimnazijos pažangos.

57. Gimnazijos metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, inicijuoja pedagogikos naujienų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo bei gerinimo.

58. Gimnazijos metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Gimnazijoje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis; prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo. Gimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

59. Gimnazijos metodinei tarybai vadovauja šios grupės išrinktas pirmininkas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

VII. Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija

60. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalba teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Gimnazijos direktorius kolektyvinę sutartį gali sudaryti, pakeisti ir (ar) papildyti ar nutraukti tik gavęs išankstinį savininko pritarimą.

VIII. Ugdymosi pasiekimų ir išsilavinimo pažymėjimų išdavimas

64. Brandos atestatai, jų priedai, pradinio, pagrindinio, vidurinio išsilavinimo pažymėjimai ir kiti mokinių pasiekimų pažymėjimai išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

65. Už visų tipų pažymėjimų blankų užsakymą, saugojimą, pažymėjimų išdavimą, šių dokumentų apskaitos knygų tvarkymą ir atsiskaitymą už jų panaudojimą atsako mokyklos direktorius.

IX. Už gimnazijos (klasės) baigimo dokumentų išrašymą atsako klasės auklėtojas.

66. Gimnazijos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka, finansinės veiklos kontrolė ir gimnazijos veiklos priežiūra

67. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir juo disponuoja Lietuvos respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o tokios nesant – Savivaldybės tarybos išankstiniu pritarimu.

68. Gimnazijos lėšos:

68.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

68.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

68.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

68.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

69. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Gimnazijos finansinės operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės, biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

71. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Gimnazijos veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

X. Viešų pranešimų skelbimo tvarka.

73. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami Gimnazijos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

74. Pranešimai apie Gimnazijos likvidavimą, reorganizavimą, bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

XI. Baigiamosios nuostatos.

75. Šiuos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

76. Nuostatai keičiami ir papildomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Gimnazijos direktoriaus ir Gimnazijos tarybos iniciatyva.

77. Gimnazija registruojama Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

78. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gimnazijos direktorė          Gelena Juchnevič

Gimnazijos nuostatai