Mokyklos tarybos veiklos planas

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2019– 2020 MOKSLO METAMS

Gimnazijos tarybos tikslas:

Talkininkauti Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos bendruomenei, gerinant ugdymo proceso kokybę ir įgyvendinant svarbiausius gimnazijos uždavinius.

Gimnazijos veiklos tarybos uždaviniai:

  1. Teikti gimnazijos administracijai pasiūlymų dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
  2. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos gimnazijai ir kitas gimnazijos bendruomenėje atsiradusias problemas;
  3. Stiprinti gimnazijos savivaldos susivienijimų veiklą;
  4. Teikti įvairiapusę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams.
Eil. Nr. Veiklos kryptys Data Atsakingi
1.

Gimnazijos tarybos tikslų,  uždavinių ir veiklos plano 2019-2020 mokslo metams aptarimas

2019 m. rugsėjis Gimnazijos taryba
2.

Mokinių (naujų narių) rinkimai į gimnazijos tarybą (vietoj G4 klasės mokinių,  baigusių mokyklą)

2019 m. rugsėjis Gimnazijos taryba
3.  2019 – 2020  mokslo metų gimnazijos veiklos plano aptarimas 2019 m. rugpjūtis – rugsėjis Pavaduotoja ugdymui, tarybos pirmininkas
4. Gimtosios (lenkų) kalbos mokyklinio brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) privalomo laikymo mūsų gimnazijoje svarstymas. 2019 m. rugsėjis Gimnazijos taryba, pavaduotoja ugdymui
5. Mokytojų 2019 – 2020 mokslo metais atestacijos aptarimas ir pritarimas. 2020 m. vasaris Gimnazijos taryba
6. Pirmojo pusmečio mokinių ugdymo pasiekimų analizė 2020 m. kovas Gimnazijos taryba
7. 2% pajamų mokesčio surinkimo inicijavimas ir 2% pajamų mokesčio paramos paskirstymo 2019 m. ataskaita 2020 m. vasaris Gimnazijos taryba,

Gimnazijos pavaduotoja ūkio reikalams

Gimnazijos direktorė

8. Gimnazijos 2019 m. finansinės-ūkinės veiklos svarstymas Visus metus Gimnazijos taryba
9. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus. Visus metus Gimnazijos taryba
10. Metinių mokinių ugdymo pasiekimų pristatymas 2020 m. birželis Gimnazijos taryba

Gimnazijos Tarybos veiklos planas 2019-2020m.m.

Gimnazijos Tarybos veiklos planas 2018-2019m.m.