Mokinių savivaldos nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. J.I.Kraševskio vidurinės mokyklos Mokinių Taryba yra J.I.Kraševskio vidurinės mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesus ir teises, bendradarbiaujanti su mokyklos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, Tėvais ir Mokytojų tarybomis pamokinės ir nepamokinės veiklos, tradicijų kūrimo klausimais, organizuojanti renginius ir padedanti juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl veiklos dokumentų, jų projektų, ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais, organizuojanti mokinių prezidento rinkimus.

2. Mokinių Taryba bendradarbiauja su kitų mokyklų mokinių tarybomis, su mokyklos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui,mokytojais, Tėvų taryba, Mokytojų taryba, visuomeninėmis organizacijomis.

3. Mokinių Taryba už savo veiklą kasmet atsiskaito mokinių bendruomenei.4. Mokinių Tarybos išvados ir pasiūlymai teikiami vidurinės direktoriui, jo pavaduotojams, Mokytojų ir Tėvų taryboms yra rekomendacinio pobūdžio.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausieji Mokinių Tarybos uždaviniai:

5.1. ginti Vidurinės J. I. Kraševskio mokyklos mokinių teises ir interesus, atstovauti mokiniams;

5.2. kurti, puoselėti mokinių kultūrą ir tradicijas.

5.3.rengti mokinių apklausas, kurių pagrindinis tikslas – išsiaiškinti ko reikia, kad mokykla būtų miela, o tarpusavio santykiai – nuoširdūs ir šilti.

6. Mokinių savivalda atlieka šias funkcijas:

6.1. svarsto ir teikia siūlymus direktoriui dėl ugdymo proceso organizavimo, popamokinės veiklos, neformalaus ugdymo;

6.2. planuoja savo veiklą, organizuoja popamokinės veiklos renginius: viktorinas, diskotekas, kitus renginius jaunimui aktualiais klausimais;

6.3. bendradarbiauja su kitų mokyklų Tarybomis, jaunimo organizacijomis;

6.4. inicijuoja ir organizuoja Vidurinės J.I.Kraševskio mokyklos laikraščio leidybą, informacijos sklaidą apie mokinių gyvenimą;

6.5. vertina mokinių elgesį, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminimo;

6.6. gina mokinių teises ir interesus, prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės;

6.7. prižiūri Mokinių elgesio taisyklių vykdymą, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;

6.8. dalyvauja mokinių jaunimo organizacijų veikloje.

III. TEISĖS

7. Mokinių Taryba, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš direktoriaus, pavaduotojų, mokytojų informaciją funkcijoms atlikti;

7.2. skirti atstovą(-us) dalyvauti Mokytojų ir tarybos posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami Mokinių Tarybos iškelti klausimai;

7.3. sudaryti darbo grupes problemoms nagrinėti;

7.4. skleisti mokyklos bendruomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti šventes ir kitus renginius;

7.5. palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis;

7.6. organizuoti renginius mokiniams, kai šių renginių organizavimas suderintas su direktoriumi.

IV. STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Mokinių savivaldą sudaro 8-12 klasių mokiniai, Mokinių Tarybą – rinkimuose balsavimu išrinkti atstovai, mokyklos mokinių prezidentas ir mokinių viceprezidentas ir sekretorius.

9. Mokinių Taryba – tai aukščiausia mokinių savivaldos institucija, priimanti sprendimus svarbiausiais Mokinių savivaldos klausimais.

10. Pirmajame savivaldos posėdyje klasių rinkimuose išrinktieji nariai pasiskirsto pareigomis ir numato kuruojamas sritis.

11. Mokinių savivalda posėdžiauja kartą per savaitę. Mokinių savivaldos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokinių savivaldos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Mokinių savivaldos narių balsų dauguma (50%+1) atviru balsavimu.

12. Mokinių savivaldos narių sąrašą tvirtina mokinių prezidentas.

13. Mokinių savivalda inicijuoja ir organizuoja Mokinių prezidento ir Mokinių viceprezidento rinkimus, renka Mokinių tarybos sekretorių, 5 Tarybos atstovus į mokyklos tarybą.

14. Mokinių prezidentas yra Mokinių prezidento rinkimuose daugiausia rinkėjų balsų surinkęs mokinys. Mokinių viceprezidentas yra mokinys Mokinių prezidento rinkimuose surinkęs didžiausią mažesnį rinkėjų balsų skaičių nei Mokinių prezidentas.

15. Mokinių prezidentu gali būti renkamas kiekvienas 9-12 klasės nepriekaištingo elgesio, pažangus moksleivis, pateikęs savo programą mokyklos bendruomenei. Mokinių prezidentą renka 6-12 klasių moksleiviai slaptu balsavimu.

16. Mokinių prezidentas organizuoja savivaldos ir Tarybos darbą, atstovauja jam, kontroliuoja posėdžiuose priimtų nutarimų vykdymą, reprezentuoja mokyklą už jos ribų, siūlo svarstyti Mokinių savivaldai įvairius projektus, metų pabaigoje atsiskaito mokiniams už savo ir Mokinių savivaldos veiklą.

17. Mokinių viceprezidentas laikinai eina Mokinių prezidento pareigas jam susirgus ar išvykus.

18. Mokinių savivaldos sekretorius rengia posėdžius, derina jų darbotvarkę, tvarko Mokinių savivaldos dokumentus.

19. Mokinių Tarybos ir Mokinių prezidento kadencija – 2 metai. Mokinių Tarybos nariui atsistatydinus arba netekus įgaliojimų, naujas Mokinių Tarybos narys renkamas savivaldoje atviru balsavimu likusiam kadencijos laikui.

20. Mokinių savivaldos posėdžių protokolus pasirašo Mokinių prezidentas ir Mokinių savivaldos sekretorius (jam nesant, kitas posėdžio sekretorius).

21. Mokinių savivalda turi teisę, pašalinti savo narį, jeigu jis neatlieka savo pareigų, neateina į savivaldos posėdžius. Sprendimas priimamas, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė Mokinių savivaldos narių.

22. Mokinių savivaldos funkcijos: švenčių organizavimas, sportinė veikla, žalingų įpročių prevencija, ūkinė veikla, ryšiai su visuomene, informavimas.