Metodinės grupės

Mūsų gimnazijoje veikia 8 metodinės grupės

1.Pradinių klasių metodinė grupė

Pradinio ugdymo mokytojos:

Marija Dunovska –  mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė

Jadvyga Voloncevič – mokytoja metodininkė

Jolanta Račevska – vyresnioji mokytoja

Irena Kogarko – mokytoja metodininkė

Ina Pavliuk – mokytoja (Vaiko priežiūros atostogos)

Julija Dunovska – priešmokyklinio ugdymo vyr.mokytoja

Pradinio ugdymo tikslai:

– Gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos bei sudarant sąlygas mokinių kompetencijų plėtojimui

-Sustiprinti gimnazijos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant gimnazijos bendruomenės narių lyderystę

-Aprūpinti gimnaziją ugdymo(si) procesui reikalingomis priemonėmis, sudarant sąlygas dirbti ir mokytis saugioje, estetiškoje aplinkoje.

Uždaviniai:

Siekti individualios kiekvieno mokinio pažangos.

Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti naujų kompetencijų bei tobulinti esamas.

Siekti produktyvaus bendradarbiavimo su tėvais.

Skatinti mokytojų ir mokinių lyderystę.

Aprūpinti ugdymo(si) procesą reikalingomis priemonėmis.

Kurti kūrybiškas, estetines darbo ir poilsio zonas bendradarbiaujant su mokiniais.

Mokytojai su klasėmis dalyvauja projektuose, edukacinėse išvykose:

 • Edukaciniai užsiėmimai V. Kasiulio muziejuje
 • „Lietuvos muzikos instrumentai” (visos klasės)
 • Edukacinės programos Nacionaliniame muziejuje
 • Projektas „Muzika – širdies kalba“
 • Ekskursija į Kauną, Rygą
 • Pažintinių ekskursijų ir išvykų mokiniams ir talkinant jų tėvams organizavimas
 • Išvykos į teatrą
 • Ekskursija į Lietuvos Nacionalinį muziejų: Gedimino pilis, Katedra ir Katedros aikštė, Bernardinų parkas
 • Ekskursija į Naujosios Vilnios Gaisrinės tarnybą
 • Ekskursija po Vilniaus senamiestį
 • Ekskursija į Trakus
 • Operos ir baleto teatro lankymas
 • Ekskursija į Vorų parodą

2019-2020 m.m. pradinio vugdymo metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2. Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Lietuvių kalbos mokytojos:

Sigita Malmyga  – lietuvių kalbos mokytoja, metodinės grupės pirmininkė

Ieva Čereškaitė –mokytoja, metodinės grupės sekretorė

Joana Čereškienė  – mokytoja metodininkė

Jadvyga Pukšta – vyresnioji mokytoja

Dovilė Bagdonienė – lietuvių kalbos mokytoja

Viktorija Rūta Kaminskaitė – lietuvių kalbos mokytoja

Violeta Stefanovič – lietuvių kalbos mokytoja

Tikslai:

 1. Gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos bei sudarant sąlygas mokinių kompetencijų plėtojimui.
 2. Padėti mokiniams suvokti ir ugdytis lietuvių kalbą kaip svarbią savo tapatybės dalį, Lietuvos visuomenės bendravimo būdą; atrasti literatūrą kaip asmeninei egzistencijai svarbią kultūros sritį, ugdytis savarankišką ir kūrybišką požiūrį į literatūrą; suvokti save kaip lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros paveldėtoją, puoselėtoją ir kūrėją; ugdytis laisvo, atsakingo asmens savimonę.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas, kad mokydamiesi lietuvių kalbos ir literatūros mokiniai :
 • suprastų kalbos sistemą, įgustų reikšti mintis, kurti tekstus žodžiu ir raštu taisyklinga, aiškia bei turininga kalba, atrastų lietuvių kalbos teikiamas kūrybos galias.
 • atrastų skaitymo malonumą, suvoktų literatūrą kaip meną, lavintųsi estetinę pajautą, įžvelgtų literatūros jungtis su kitais menais.
 • susipažintų su lietuvių ir kitų tautų literatūra, su lietuvių tautosaka, kitais Lietuvos kultūrai svarbiais tekstais, jų kalbine įvairove, iškiliomis kultūros asmenybėmis, kultūrai reikšmingais istoriniais įvykiais;
 • susipažintų su Europos kultūros tradicija, jos ištakomis; įžvelgtų jungtis tarp lietuvių ir užsienio literatūros kūrinių;
 • remdamiesi literatūra formuotųsi moralines nuostatas, suvoktų sąžiningumo, teisingumo, ištikimybės, pilietinės atsakomybės bei kitų žmogaus dorybių grožį, jų svarbą bendruomenės gyvenime, ugdytųsi šias dorybes.
 • domėtųsi Lietuvos kultūriniu gyvenimu, kritiškai vertintų informaciją, pateikiamą įvairiais informacijos kanalais, lavintųsi savarankiško mąstymo gebėjimus.
 1. Nuolat analizuoti lietuvių kalbos mokymosi rezultatus .
 2. Skatinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą.
 3. Išnaudoti įvairias mokymosi aplinkas.

Siekdamos užsibrėžto tikslo mokytojos veda atviras pamokas, organizuoja įvairius renginius, įgyvendina projektus, vyksta į edukacines išvykas, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Naudingos nuorodos:

http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

http://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/

www.emokykla.lt

http://do.incore.lt/;

http://test.nordware.lt/menai/;

http://pradinukas.jimdo.com/

2019-2020 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros veiklos planas

2018-2019 m.m. Lietuvių kalbos metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Lietuvių kalbos metodinės grupės veiklos planas

3. Lenkų kalbos metodinė grupė

Lenkų kalbos mokytojos:

Vanda Andrušanec – lenkų kalbos mokytoja – ekspertė, metodinės grupės pirmininkė

Renata Slavinskienė – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja, metodinės grupės sekretorė

Joana Szczyglovska – lenkų kalbos mokytoja – metodininkė

Regina Pašuta – lenkų kalbos mokytoja – metodininkė

Lucija Četyrkovska – lenkų kalbos mokytoja – metodininkė

Lenkų kalbos mokytojos moko savo mokinius meilės ir pagarbos gimtajai kalbai. Aktyvieji mokymo metodai skatina mokinius noriai mokytis gimtosios kalbos, bei dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Kiekvienais mokslo metais mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose.

2019-2020 m.m. lenkų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Lenkų kalbos metodinės grupės veiklos planas

4.  Užsienio kalbų metodinė grupė

Vitalij Klimovič – anglų kalbos metodininkas, metodinės grupės pirmininkas

Olga Novicka – anglų kalbos metodininkė

Božena Vincaitienė – anglų kalbos vyr. mokytoja

Kristina Disevič – anglų kalbos vyr. mokytoja

Genoefa Paškevič – rusų kalbos vyr. mokytoja

Žaneta Sventickienė – vokiečių kalbos metodininkė

Užsienio kalbų metodinė grupė aktyviais mokymo metodais skatina mokinius noriai mokytis užsienių kalbų, bei dalyvauti įvairiuose renginiuose.

2019-2020 m.m. užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas

5. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai:

Pavel Stankevič – fizikos mokytojas ekspertas, metodinės grupės pirmininkas

Veslava Doveiko – matematikos vyresnioji mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui

Česlava Kovaliauskienė – chemijos vyresnioji mokytoja

Jolanta Šalkovska – biologijos vyresnioji mokytoja

Evelina Gricevič – biologijos vyresnioji mokytoja

Vika  Strenakova – matematikos mokytoja

Nijolia Siniavskaja – matematikos vyresnioji mokytoja

Violeta Kerbed – matematikos mokytoja metodininkė

Pavel Mechovičius – informacinių technologijų mokytojas

Oleg Kogarko – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Tikslai:

 1. Gerinti mokinių ugdymo(-si) kokybę, siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos bei sudarant sąlygas mokinių kompetencijų plėtojimuisi.
 2. Stiprinti gimnazijos narių bendradarbiavimą, siekiant įtraukti juos į popamokinę veiklą.

Uždaviniai:

 1. Sekti mokinių daromą pažangą ir ieškoti būdų ugdymo(-si) kokybei gerinti.
 2. Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias gabių mokinių kompetencijas, mokinių kūrybiškumą, ugdymo turinį optimaliai derinant prie mokinių poreikių.
 3. Plėtoti mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
 4. Plėtoti mokytojų dalykininkų metodinį ir pedagoginį bendradarbiavimą, ugdant mokinių socialinius ir vertybinius įgūdžius.
 5. Skaityti pranešimus mokyklos bendruomenei, dalintis gerąją patirtimi.

Visi gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės veikloje, nuolat skatina  mokinius ir su jais dalyvauja miesto bei šalies konkursuose, varžybose, viktorinose, olimpiadose. Tai pat stengiasi kelti savo kvalifikaciją, dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo programose ir seminaruose.

2019-2020 m.m. tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Gamtos ir tiksliujų mokslų metodinės grupės veiklos planas

6. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo grupė

Valdemar Šelkovski – istorijos mokytojas metodininkas, metodinės grupės pirmininkas

Gelena Juchnevič – istorijos vyresnioji mokytoja, direktorė

Jadvyga Borovaja – istorijos vyresnioji mokytoja

Valdemar Šelkovski – istorijos mokytojas metodininkas

Greta Bartosevič – istorijos mokytoja

Valdemar Doveiko – geografijos vyr. mokytojas

Tatjana Koženevska – geografijos mokytoja metodininkė

Rita Gvazdaitytė – tikybos vyresnioji mokytoja

Eva Palkovska – etikos vyresnioji mokytoja

Marek Petrusevič – ekonomikos ir verslumo mokytojas

Kiekvienais mokslo metais vyksta svarbiausi ir tradiciniai renginiai:

 • „Uždekime vėlinių žvakę“
 • Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas
 • mokyklinės istorijos ir geografijos olimpiados
 • Laisvės Gynėjų Dienos minėjimas
 • Istorijos „Kengūra“
 • Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dienos minėjimas
 • Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Dienos minėjimas
 • Gegužės 3 dienos konstitucijos minėjimas
 • Religinės poezijos konkursas (dorinis ugdymas, lenkų literatūra)
 • Jono Pauliaus II konkursas (dorinis ugdymas, istorija)
 • Konkursas šventųjų pėdomis
 • Šventė šeimoms „Namai kurie laukia“

2019-2020 m.m. socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

7.  Menų ir technologijų metodinė grupė

Zyta Kobiak – technologijų vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė

Valdemar Doveiko – fotografijos mokytojas

Zbignev Boguško – technologijų mokytojas

Regina Koševska – dailės mokytoja metodininkė

Janina Stupenko – muzikos vyr. mokytoja

Organizuoja pažintines ekskursijas į parodas, muziejus, dirbtuves, kur galima įvertinti technologijų ir menų įtaką kultūrai, santykį su kitais mokslais, stebėti gamybinius procesus. Siekiama ugdyti technologiškai raštingą, mąstančią, kūrybingą, iniciatyvią ir atsakingą asmenybę.

Kiekvienais metais menų ir technologijų mokytojai organizuoja kelias temines parodas ir balandžio – gegužės mėnesį organizuojama paroda mokyklos bendruomenei, tėvams, į kurią kiekvienas mokinys turi pristatyti savo pagamintą dirbinį, kūrybinių ir praktinių gebėjimų išraišką. Mokykloje organizuojamos mugės, kuriose mokiniai, mokytojai, mokyklos personalas gali parduoti bei įsigyti patinkančius gaminius. Taip pat dalyvaujame miesto parodose, konkursuose, mokytojų kūrybos parodose, technologijų dalyko olimpiadose.

J. I. Kraševskio gimnazijoje yra du technologijų kabinetai, virtuvė, dailės dirbtuvės ir muzikos kabinetas. Mokydamiesi dalyko vaikai išmoksta įvairių technologijų, technikų: siuvimo, siuvinėjimo, pynimo, rišimo, audimo; mitybos pagrindų bei gudrybių, dirba su medžiu, metalu, padeda tvarkyti mokyklos aplinką.

Technologinio ugdymo tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams plėtoti technologinę kompetenciją, t. y. puoselėti vertybines nuostatas ir technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje socialinėje kultūrinėje aplinkoje, išsiugdyti pozityvias nuostatas nuolatinei pažangių technologijų kaitai.

Technologinio ugdymo uždaviniai

Technologinio ugdymo procese mokiniai:

• planuodami bei organizuodami kūrybinę ir praktinę veiklą, moka kūrybingai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti produktus;

• siekdami plėsti žinias ir supratimą apie kuriamus pro­duk­tus, jas kū­ry­bin­gai tai­ko prak­tiš­kai, nau­do­ja­si įvairiais informaciniais šaltiniais, randa informacijos apie istorines, kultūrines tradicijas, ekonominę ir ūkinę aplinką, šiuolaikinių technologijų, me­džia­gų naudojimo galimybes, rinką;

• pažindami medžiagų savybes, analizuoja, kaip jas pritaikyti gaminamuose produktuose, kokias saugias ir racionalias darbo priemones ir technologijas naudoti;
• api­ben­drin­da­mi kū­ry­bi­nes idė­jas ir prak­ti­nius dar­bus, įver­ti­na re­zul­ta­tus, įvai­rio­mis for­mo­mis kū­ry­bin­gai pa­tei­kia su­kaup­tą me­džia­gą;
• at­lik­da­mi pro­jek­tus mo­ko­si ra­cio­na­liai ir kri­tiš­kai mąs­ty­ti, siek­ti nu­ma­ty­to tiks­lo, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo pa­si­rin­ki­mą ir dar­bo re­zul­ta­tus.

Meninio ugdymo tikslas – sudaryti mokiniams palankias sąlygas reikšti savo meninius interesus, plėtoti meninės kūrybinės raiškos, meno kūrinių stebėjimo ir vertinimo gebėjimus, suteikti įgytai patirčiai estetinį kryptingumą, įgyti pozityvių kultūrinių nuostatų. pagrindinis meninio ugdymo siekinys yra išugdyti Lietuvos ir pasaulio kultūroje besiorientuojantį žmogų, noriai puoselėjantį pozityvius kultūros reiškinius ir prisidedantį juos kuriant.

Meninio ugdymo uždaviniai

• analizuojant, interpretuojant ir vertinant įvairius meno kūrybos pavyzdžius ugdyti pozityvias kultūrines mokinių nuostatas;

• sudarant galimybes mokiniams rinktis priimtiniausią meninės veiklos formą ugdyti menų mokymosi motyvaciją ir poreikį savarankiškai domėtis menu;

• aktyvia kūrybine, analizės, vertinimo, interpretavimo veikla plėtoti mokinių pasirinkto dalyko gebėjimus siekiant subtilumo ir estetiškumo;

• suteikti mokiniams žinių, reikalingų meninei raiškai ir supratimui tobulinti.

2019-2020 m.m. menų ir technologijos metodinės grupės veiklos planas

2018-2019 m.m. Menų metodinės grupės veiklos planas

2017-2018 m.m. Menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas

8. Kūno kultūros metodinė grupė

Dangira Naruševičienė – vyr. mokytoja, grupės pirmininkė

Olegas Lukatijevski – vyr. mokytojas

Margarita Noreikienė – vyr. mokytoja

Kiekvienais mokslo metais organizuojame tarpklasines krepšinio, tinklinio, kvadrato varžybas. Mokslo metų pabaigoje pravedame Olimpinės dienos šventę, į kurią pakviečiame ir Žaliakalnio pradinės mokyklos moksleivius, jų tėvelius ir mokytojus.

2019-2020 m.m. Kūno kultūros veiklos planas

2018-2019 m.m. KŪNO KULTŪROS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

2017-2018 m.m. Kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas