Ugdymo planas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą gimnazijoje 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.
  2. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2021-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymais Nr. V- 688, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
  3. Mokyklos ugdymo plano tikslas:

3.1. nustatyti ugdymo turinio formavimą ir ugdymo proceso organizavimą, sudaryti sąlygas ir galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

  1. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

4.1. vykdyti kokybišką pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą;

4.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programų įgyvendinimui;

4.3. užtikrinti kokybišką ir sklandų ugdymo procesą bei saugią aplinką;

4.4. įgyvendinant ugdymo turinį, siekti mokinių gebėjimų, pasiekimų ir poreikių dermės;

4.5. išnaudoti ugdymo plano teikiamas galimybes tenkinti mokinių poreikius bei likviduoti COVID-19 patirtus praradimus ir mokymosi spragas.

  1. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai:

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

Mokinio individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz.: dvejiems ar vieneriems metams, pusmečiui) dalykai, dalykų kursai ir moduliai, suderinti su mokyklos galimybėmis.

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ugdymo ar mokymo dalyko programos dalis.

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiaus kaip 30 minučių.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Neformalusis ugdymas – bendrojo lavinimo mokykloje organizuojama ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta mokinių, pasirinkusių meninę, sportinę, technologinę, sveikatingumo ar panašią veiklą, asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Pasirenkamasis dalykas – mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas mokomasis Bendruosiuose ugdymo planuose neįrašytas dalykas.

Privalomasis dalykas – Bendruosiuose ugdymo planuose įrašytas dalykas, kurį mokinys turi mokytis atitinkamoje klasėje.

Projektinė veikla – mokymo(si) metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemų sprendimą ir padedantis ugdyti Bendrosiose programose numatytas kompetencijas.

Ilgalaikis planas – pagal Bendrąsias programas ir numatomus mokinių pasiekimus mokytojo parengtos dalyko turinio gairės mokyklos numatytam laikotarpiui.

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas – ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.

Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Daugiau skaityti …J.I. Krasevskio gimnazijos ugdymo planas 2021-2023