Ugdymo planas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų  įgyvendinimą gimnazijoje 2023-2024 ir 2024-2025 m. m.

2. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2023-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V- 586, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.V-284 redakcija).

3. Mokyklos ugdymo plano tikslas:

3.1. remiantis atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis nustatyti ugdymo turinio formavimą ir ugdymo proceso organizavimą, sudaryti sąlygas ir galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą bei įgūdžius, kuriant modernią, saugią, demokratiškais principais grindžiamą ugdymo (si) aplinką.

4. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

4.1. vykdyti kokybišką pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą;

4.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programų įgyvendinimui;

4.3. užtikrinti kokybišką ir sklandų ugdymo procesą bei saugią aplinką;

4.4. įgyvendinant ugdymo turinį, siekti mokinių gebėjimų, pasiekimų ir poreikių dermės;

4.5. įgyventi įtraukiojo ugdymo principus visose ugdymo(si) pakopose;

4.6. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą optimizuojant mokymosi krūvį;

4.7. išnaudoti ugdymo plano teikiamas galimybes tenkinti mokinių poreikius bei likviduoti dėl ligos ar kitų priežasčių patirtus praradimus ir mokymosi spragas.

5. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai:

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

Mokinio individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz.: dvejiems ar vieneriems metams, pusmečiui) dalykai, dalykų kursai ir moduliai, suderinti su mokyklos galimybėmis, mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą bei atvykstančio iš užsienio sudarytas planas.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Neformalusis ugdymas – bendrojo lavinimo mokykloje organizuojama ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta mokinių, pasirinkusių meninę, sportinę, technologinę, sveikatingumo ar panašią veiklą, asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

Privalomasis dalykas – Bendruosiuose ugdymo planuose įrašytas dalykas, kurį mokinys turi mokytis atitinkamoje klasėje.

Projektinė veikla – mokymo(si) metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemų sprendimą ir padedantis ugdyti Bendrosiose programose numatytas kompetencijas.

Ilgalaikis planas – pagal Bendrąsias programas ir numatomus mokinių pasiekimus mokytojo parengtos dalyko turinio gairės mokyklos numatytam laikotarpiui.

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas – ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.

Elektroninis dienynas (toliau el. dienynas) – gimnazijoje naudojama elektroninė sistema, veikianti naudojant internetą bei kompiuterines programas. Naudojamas el. dienynas mokiniams, tėvams (globėjams) informuoti, mokinių pasiekimams pildyti ir fiksuoti, mokinių ugdymo apskaitai vykdyti. El. dienynas tvarkomas pagal Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas

Skaityti daugiau…

Vilniaus_Juzefo_Ignacijaus_Krasevskio_gimnazijos_2023-2025_mokslo_metu_ugdymo_planas

isakymas del Ugdymo plano pakeitimu