Veiklos planas

Vilniaus Juzefo Ignacijaus gimnazijos metodinės tarybos veiklos planas

Tikslas Uždaviniai Priemonė Atsakingi Laikas Rezultatai
Gerinti mokinių ugdymos(si) kokybę siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos bei sudarant sąlygas mokinių kompetencijų plėtojimui. 1.Plėtoti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją ir ugdyti skaitymo gebėjimus. 1.Asmeninės pažangos matavimo 1-12 klasėse sistemos įgyvendinimas V. Doveiko

J. Szczyglovska

klasių vadovai

mokytojai

Rugsėjis

birželis

95% mokinių įsivertins savo pasiekimus pagal mokyklos patvirtintą Asmeninės pažangos matavimo sistemą
2.Mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose – priklausomai nuo temos (kas savaitę ar mėnesį) skirti specialias pamokas skaitymo įgūdžių lavinimui. I. Kogarko

J. Szczyglovska

S. Malmyga

Metodinių grupių pirmininkai

Rugsėjis

Birželis

95% mokytojų skirs pamokas skaitymo gebėjimams ugdyti.
3. Dalyvavimas nacioanaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. V. Doveiko Balandis, gegužė Dalyvavimas 99% 2, 4, 6, 8 klasių mokinių
2.Plėtoti projektinę veiklą ir dalykinę integraciją, ugdant bendrąsias ir dalykinę kompetencijas.

3.Skatinti mokytojų lyderystę, dalijimąsi gerąją patirtimi.

1.7 ir G1 klasių mokinių projektinės veiklos organizavimas ir pristatymas bei fiksavimas elektroniniame dienyne (vienoje grupėje iki 3 mokinių). V. Klimovič

V. Kerbed

Rugsėjis

balandis

90% mokinių rengs ir pristatys projektus.
2.Valstybinių ir tautinių švenčių minėjimo organizavimas, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę. Z. Kobiak

V. Šelkovski

S. Malmyga

J. Szczyglovska

Rugsėjis

gegužė

Kiekviena klasė organizuos numatytos šventės minėjimą (žr. priedą nr. 1)

Vilniaus Juzefo Ignacijaus gimnazijos metodinės tarybos veiklos planas

2018-2019 m.m. Metodinės tarybos veiklos planas

Metodines tarybos veiklos planas 2017-2018 m.m.