Apie gimnaziją

Gimnazijos atributika

Mokyklos bendruomenės tradicijos

Mokinių skaičius 496

Mokytojų skaičius 57

1951 metais buvo pastatytas senas mokyklos pastatas.  Tada ji vadinosi Vidurinė mokykla nr 2.

Nuo 1958 metų – Vilniaus 26-oji vidurinė mokykla.

1993 metais mokyklai suteiktas Juzefo Ignacijaus Kraševskio vardas.

veliava

Vizija

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija – saugi, moderni, atvira inovacijoms
švietimo įstaiga, siekianti kiekvieno mokinio pažangos ir aukštos ugdymo kokybės, tęsianti gerosios patirties sklaidą

Misija
Teikti kokybišką išsilavinimą visiems mokiniams, siekiant ugdyti atsakingą, pilietišką,
kūrybingą, norinčią ir gebančią mokytis visą gyvenimą jaunąją kartą.

Vertybės

  • Saugumas
  • Mokymasis
  • Pagarba sau ir kitiems

Prioritetai:
Ugdymo (-si) proceso kokybės gerinimas.
Modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas.

 Mokykla siekia nuolat tobulėti, garsinti savo vardą mieste bei šalyje, todėl gali didžiuotis įvairiausiais apdovanojimais, iškovotomis prizinėmis vietomis, laimėjimais įvairiose srityse.

Strateginiai tikslai

  1. Siekti kokybiško ugdymo (si), stiprinant šiuolaikinio ugdymo paradigmą.
  2. Kurti mokinių kompetencijoms formuotis palankią mokymosi aplinką.
  3. Kryptingai tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, bendradarbiavimą, skleisti ir skatinti gerąją patirtį. Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę.
  4. Kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą, metodus ir strategijas.

Strateginiai tikslai bus įgyvendinti realizuojant šias programas:
I. Kokybiškas bei šiuolaikiškas ugdymas (is) ir kiekvieno mokinio asmeninė pažanga.
II. Bendravimas ir bendradarbiavimas, lyderystės skatinimas gimnazijoje.
III. Kultūringa bendruomenė, pagrįsta tautiškumu, tradicijomis, pilietiškumu.
IV. Saugios, kultūringos ir modernios gimnazijos edukacinės erdvės.