Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE 2017 ir 2018 METŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2017 metai 2018 metai
Direktorius 1 1399,37 1517,13
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 946,46 868,65
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 939,23 827,41
Biblioteka (vedėja, darbuotoja) 3 400,20 419,00
Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, logopedas) 2 497,66 557,90
Priešmokyklinio pedagogas 2 430,33 472,03
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 1 507,32 542,72
Mokytojo padėjėja 1 211,18
Mokytojas 14 679,98 644,61
Vyr. mokytojas 24 835,13 738,62
Metodininkas 11 962,05 1056,24
Ekspertas 3 1139,01 1223,74
Raštinės (vedėjas) 1 580,02 532,43
Techninių mokymo priemonių specialistas 3 155,21 168,87
IKT inžinierius 1 348,40 464,07
Valytojas 6 478,47 437,08
Sargas 4,5 380,46 377,60
Kiemsargis 2,5 410,56 420,84
Rūbininkas 1,25 490,62 437,08
Pastatų priežiūros darbininkai 3 370,93 213,64
Laborantas 3 376,48 105,32


2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti 

2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti

2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti

2016-2017 metų duomenys apie darbo užmokestį

2017-2018 metų duomenys apie darbo užmokestį