Darbo užmokestis

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. 
Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Budėtojas-sargas 548 3 700
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 913 2 1050
Laborantas 273 2 284
Pastatų priežiūros specialistas 781 4 819
Raštinės vadovas * 1 *
Rūbininkas 274 2 315
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 311 3 325
Valytojas 662 8 761
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2219 2 2718
Bibliotekininkas 957 2 1220
Logopedas * 1 *
Mokytojas 1571 48 1895
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1085 2 1242
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja * 1 *
Mokytojo padėjėjas 506 2 747
Socialinis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 759 4 807
Psichologas * 1 *
Karjeros specialistas * 1 *

2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti

2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti 

2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti

2016-2017 metų duomenys apie darbo užmokestį

2017-2018 metų duomenys apie darbo užmokestį

2022 ir 2023 duomenys apie darbo užmokestį