Mūsų gimnazijoje įgyvendintas „Kokybės krepšelio“ projektas

Nuo 2020 m. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Pirmiausia buvo parengtas ir su steigėju bei Nacionaline švietimo agentūra suderintas gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Išsikeltas tikslas – didinti 5–8 kl. mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičių. Keliami uždaviniai: mokymosi pagalbos stiprinimas, mokinio pažangos ir pasiekimų (įsi)vertinimo sistemos tobulinimas ir įgyvendinimas, mokinius į mokymąsi įtraukiančių metodų ir edukacinių aplinkų taikymas. Projektui skirtas finansavimas leido pradėti veiklas. Įstaigos vadovų iniciatyva pasidalintos lyderystės principu sudarytos pedagogų komandos ėmėsi darbo.

Siekiant, kad kiekvienas mokinys jaustų atsakomybę už savo rezultatus ir būtų aktyvus mokymosi proceso dalyvis, pirmiausia buvo suburta mokytojų darbo grupė, atsakinga už mokinių pažangą. Šios grupės paskatinti klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai ėmė fiksuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą. Atsakingai pildomi klasės ir kiekvieno dalyko mokinių individualios pažangos stebėjimo lapai, stebima mokinių aktyvumo olimpiadose, konkursuose ir projektinėje veikloje kaita, suaktyvintas dalyvavimas edukacinėse išvykose ir renginiuose netrukus davė siekiamų rezultatų – pradėjome jausti pokyčius. Įsivertinimo rezultatai nuolat aptariami su mokiniais, mokytojų metodinėse grupėse ir su tėvais.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokinių gimtoji kalba yra lenkų. Lietuvių kalbos mokytojai ne kartą ieškojo sprendimo, kaip tautinių mažumų mokiniams mokytis lietuvių kalbos iš gimtajai kalbai skirtų vadovėlių. „Kokybės krepšelio“ projektas suteikė galimybę kreiptis į Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedrą ir organizuoti seminarų ciklą gimnazijos lituanistams. Mokymus vedė už taikomąją mokslinę veiklą apdovanotos Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros dėstytojos Joana Pribušauskaitė ir Virginija Stumbrienė. Šiandien galima teigti, kad gimnazijoje pradėta kurti lietuvių kalbos (negimtosios) ugdymo sistema dvikalbiams mokiniams. Gimnazijos lituanistai „MTeams“ platformoje jau sukūrė savo užduočių banką, pradėjo taikyti naujų užduočių modelius.

Per dvejus metus gimnazijoje buvo nuolat siprinama mokymosi pagalba, didinamas konsultavimo ir diferencijuoto bei individualizuoto ugdymo veiksmingumas. Gimnazijoje suaktyvinta konsultacinio centro veikla: 5–8 klasių mokiniams sistemingai teikiamos įvairių dalykų (lietuvių, anglų, matematikos, gamtos ir tiksliųjų, socialinių mokslų) konsultacijos. Per dvejus metus pasiekta, kad konsultacijose dalyvauja penktadalis 5–8 klasių mokinių. Pastebėta, kad teigiamos įtakos mokinių pasiekimams turi gimnazijoje pradėti trišaliai tėvų, mokinių ir mokytojų dalykininkų susitikimai mokinių pasiekimams ir pažangai aptarti.

„Kokybės krepšelio“ lėšos užtikrino galimybes pagerinti mokinių mokymosi sąlygas kabinetuose: įrengta kalbų laboratorija, nupirkta įranga dviem hibridinėms kalbų klasėms, interaktyvūs ekranai, planšetiniai kompiuteriai, įsigytos licencijos skaitmeninio mokymo platformoms, įrengti jaukūs refleksijos kampeliai gimnazijos koridoriuose ir kabinetuose. Bibliotekos fondus papildė naujos knygos ir mokymo(si) priemonės. Vyksta amfiteatro statybos darbai.

Ypač pasikeitė mokyklos aplinka. Projekto lėšomis gimnazijos kieme įsteigtos Žaliosios klasės su lauko stendais, jaukiais poilsio kampeliais, o šių metų gegužės mėn. gimnazijoje vyko naujojo sporto komplekso atidarymas. Stadione yra aikštelės, skirtos futbolui, tenisui, tinkliniui, krepšiniui, 100 ir 250 metrų ilgio lengvosios atletikos takai. Visai netrukus bus įrengta meteorologinė stotelė ir Saulės laikrodis.

Visi gimnazijos pedagogai per dvejus projekto įgyvendinimo metus kartu tobulino savo kvalifikaciją pagalbos mokiniui, mokymo individualizavimo ir diferencijavimo, mokinių žinių vertinimo ir įsivertinimo, grįžtamojo ryšio teikimo temomis. Grupė mokytojų patirties sėmėsi Estijoje, garsėjančioje puikiais savo penkiolikmečių gamtamokslinio ir matematinio raštingumo rodikliais bei skaitymo gebėjimais.

Baigiantis „Kokybės krepšelio“ projektui gimnazijos pedagogai lankėsi Klaipėdos Vitės progimnazijoje. Čia šiltai sutikti dalijomės gerąja patirtimi, susipažinome su šios mokymo įstaigos veikla ir pasiekimais. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genutė Liseckienė ir Lina Dudienė pasidžiaugė, kad „Kokybės krepšelis“ ir jiems atvėrė naujas galimybes: šioje mokykloje pradėta įgyvendinti emocinio ugdymo programa, vykdoma daug tarptautinių bei integruotų projektų, sėkmingai bendradarbiaujama su Klaipėdos universitetu. Nors progimnazija „Kokybės krepšelio“ projektą tik pradeda įgyvendinti, jau dabar pastebima, kad mokinių ugdymosi pasiekimai gerėja. Būtent toks ir yra šio projekto tikslas.

Lankydamiesi Klaipėdos Vitės progimnazijoje Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos pedagogai pasisėmė naujų idėjų, apžiūrėjo mokyklos erdves, sensorinį kambarį, turėjo daug klausimų kolegoms apie pažangos stebėjimą, užduočių banką ir kt. Pasinaudodami puikia galimybe pabendrauti, pasidžiaugėme kolegų darbu, dalijomės savo atradimais ir pasiekimais, atradome daug panašumų, o į savo mokyklą grįžome įkvėpti naujų idėjų.

Nuoroda į straipsnį: https://www.svietimonaujienos.lt/vilniaus-j-i-krasevskio-gimnazijoje-igyvendintas-kokybes-krepselio-projektas/