W naszym gimnazjum został zrealizowany projekt „Koszyk jakości”

Od 2020 r. nasze gimnazjum uczestniczy w projekcie “Koszyk jakości” („Kokybės krepšelis“), który jest współfinansowany przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz samorządy. Projekt jest realizowany przez Narodową Agencję Edukacji we współpracy z administracją Samorządu m. Wilna. Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez wprowadzenie zmian w samorządach i szkołach.

Pierwszym krokiem było opracowanie i uzgodnienie z Samorządem m. Wilna i Narodową Agencją Edukacji planu usprawnienia funkcjonowania gimnazjum. Celem projektu było zwiększenie liczby uczniów w klasach 5-8. osiągających podstawowe i wyższe poziomy osiągnięć z języka litewskiego. Wyznaczone zadania to: wzmocnienie wsparcia w nauce, doskonalenie i wdrażanie systemu oceny postępów i osiągnięć uczniów, stosowanie metod i środowisk edukacyjnych angażujących uczniów w proces uczenia się. Finansowanie projektu pozwoliło na rozpoczęcie działań. Zespoły nauczycieli, utworzone z inicjatywy administracji naszej placówki, przystąpiły do pracy.

Aby każdy uczeń czuł się odpowiedzialny za własne wyniki i aktywnie uczestniczył w procesie uczenia się, powołano grupę roboczą nauczycieli odpowiedzialną za postępy w nauczaniu. Zachęceni przez tę grupę wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowcy zaczęli rejestrować indywidualne postępy każdego ucznia Odpowiedzialne wypełnianie indywidualnych kart monitorowania postępów w nauce dla każdej klasy i przedmiotu, monitorowanie zmian w udziale uczniów w olimpiadach, konkursach i działaniach projektowych oraz wzmożony udział w wycieczkach i imprezach edukacyjnych szybko przyniosły efekty – zaczęliśmy dostrzegać zmiany. Wyniki ewaluacji są regularnie omawiane z uczniami, w grupach metodycznych nauczycieli oraz z rodzicami.

Językiem ojczystym naszych uczniów jest język polski. Nauczyciele języka litewskiego wielokrotnie szukali rozwiązania, które umożliwiłoby uczniom mniejszości narodowych uczenie się języka litewskiego z podręczników do nauki języka ojczystego. Projekt “Koszyk jakości” stworzył możliwość nawiązania kontaktu z Katedrą Lituanistyki Uniwersytetu Wileńskiego i zorganizowania serii seminariów dla nauczycieli języka litewskiego naszego gimnazjum. Szkolenia prowadziły wykładowczynie tej katedry Joana Pribušauskaitė i Virginija Stumbrienė. Dziś można stwierdzić, że w gimnazjum rozpoczął się rozwój systemu kształcenia w języku litewskim (nie ojczystym) dla uczniów dwujęzycznych. Nauczycielki języka litewskiego stworzyły już własny bank zadań na platformie MTeams i zaczęły stosować nowe modele zadań.

W ciągu tych dwóch lat w gimnazjum stale wzmacniano metodykę pomocy dla uczniów, zwiększano skuteczność doradztwa oraz różnicowano i indywidualizowano kształcenie. Zintensyfikowano działalność Centrum Konsultacyjnego: uczniowie klas 5–8. otrzymują systematycznie konsultacje z różnych przedmiotów (język litewski, język angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i ścisłe, nauki społeczne). W ciągu dwóch lat w konsultacjach wzięła udział jedna piąta uczniów klas 5-8. Zauważono, że trójstronne spotkania rodziców, uczniów i nauczycieli, podczas których omawiane są osiągnięcia i postępy uczniów, mają pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez uczniów.

Pozyskane środki z „Koszyka jakości” dały możliwość poprawy warunków nauki uczniów w salach lekcyjnych: utworzono laboratorium językowe, wyposażono dwie hybrydowe klasy językowe, zakupiono ekrany interaktywne i tablety, licencje na cyfrowe platformy edukacyjne, a na korytarzach gimnazjum i w gabinetach utworzono przytulne kąciki do refleksji. W zbiorach biblioteki pojawiły się nowe książki i materiały dydaktyczne. Trwa budowa amfiteatru.

Szczególnie zmieniło się środowisko szkolne. Dzięki projektowi na terytorium gimnazjum powstały tzw. „zielone klasy” ze stoiskami informacyjnymi i przytulnymi miejscami do odpoczynku, a w maju tego roku w gimnazjum odbyło się otwarcie nowego kompleksu sportowego. Na stadionie znajdują się boiska do piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz bieżnie lekkoatletyczne o długości 100 i 250 m. Wkrótce zostanie zainstalowana stacja meteorologiczna i zegar słoneczny.

Na zakończenie projektu “Koszyk jakości” nauczyciele naszego gimnazjum udali się do Progimnazjum „Vities” w Kłajpedzie. Podczas stażu w gościnnej szkole, nasi pedagodzy podzielili się doświadczeniem oraz osiągnięciami, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, a także zapoznali się z działalnością i osiągnięciami placówki w Kłajpedzie. Genutė Liseckienė i Lina Dudienė, wicedyrektorki progimnazjum, cieszyły się, że projekt “Koszyk jakości” otworzył nowe możliwości również w ich szkole: uruchomiono program edukacji emocjonalnej, zrealizowano wiele międzynarodowych i zintegrowanych projektów, pomyślnie układa się współpraca z Uniwersytetem w Kłajpedzie. Chociaż szkoła dopiero zaczyna wdrażać projekt “Koszyk jakości”, już teraz można zauważyć poprawę osiągnięć edukacyjnych uczniów. Taki jest cel tego projektu.

Podczas wizyty w progimnazjum w Kłajpedzie nasi pedagodzy wpadli na nowe pomysły, obejrzeli pomieszczenia szkolne, salę sensoryczną i mieli wiele pytań do swoich kolegów na temat monitorowania postępów, banku zadań itp. Korzystając ze wspaniałej okazji wspólnego dzielenia się doświadczeniem, nasi nauczyciele podzielili się własnymi odkryciami i osiągnięciami, znaleźli wiele podobieństw i wrócili zainspirowani nowymi pomysłami.

Link do artykułu w języku litewskim: https://www.svietimonaujienos.lt/vilniaus-j-i-krasevskio-gimnazijoje-igyvendintas-kokybes-krepselio-projektas/