O gimnazjum

Liczba uczniów – 483

Liczba nauczycieli – 57

W 1951 roku wybudowano stary budynek szkoły. Wtedy szkoła nosiła nazwę Szkoła Średnia nr 2.

Od 1958 roku była to Wileńska Szkoła Średnia nr 26..

W 1993 roku szkole nadano imię Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Wizja

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie – bezpieczna, nowoczesna i otwarta na innowacje instytucja edukacyjna, która dąży do postępu w nauczaniu i wysokiej jakości kształcenia każdego ucznia, kontynuując upowszechnianie najlepszych praktyk i doświadczeń.

Misja

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji wszystkim uczniom w celu rozwoju odpowiedzialnego, obywatelskiego, twórczego, zdolnego i chętnego do uczenia się przez całe życie młodego pokolenia.

Wartości

 • Bezpieczeństwo
 • Nauka
 • Szacunek do siebie i innych

Priorytety:

Poprawa jakości procesu edukacyjnego.

Tworzenie nowoczesnego środowiska sprzyjającego nauce.

Szkoła dąży do ciągłego doskonalenia się i promowania placówki w mieście i kraju, dlatego może się szczycić ze zdobycia różnych nagród, wyróżnień i osiągnięć w różnych dziedzinach.

Cele strategiczne

 1. Osiągnięcie wysokiej jakości kształcenia poprzez wzmocnienie paradygmatu nowoczesnej edukacji.
 2. Stworzenie warunków do nauki sprzyjających rozwojowi kompetencji uczniów.
 3. Podnoszenie w sposób ukierunkowany kompetencji nauczycieli i specjalistów wspierających uczniów, współpraca, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk. Budowanie obywatelskiej, twórczej, zdrowej i bezpiecznej społeczności.
 4. Tworzenie i wykorzystywanie środowisk edukacyjnych, które pozwalają usprawnić procesy, metody i strategie edukacyjne.

Cele strategiczne będą realizowane poprzez następujące programy:

 1. Jakość i nowoczesność kształcenia (edukacji) oraz osobisty postęp każdego ucznia.
 2. Komunikacja i współpraca, promocja liderów oświaty w gimnazjum.
 3. Kulturalna społeczność oparta na wartościach narodowościowych, obywatelskich i tradycjach.
 4. Bezpieczne, kulturalne i nowoczesne przestrzenie edukacyjne w gimnazjum.