Standartizuotų ir diagnostinių testų taikymas 2016 metais

Posted by

Šiais mokslo metai mūsų Gimnazija teikė paraišką dalyvauti tyrime „Standartizuotų testų 4 ir 8 klasėse bei diagnostinių testų 2 ir 6 klasėse taikymas“ ir buvo išrinkta. Gimnazijoje siekiant kiekvieno mokinio pažangos būtina pasitikrinti, ar metiniai įvertinimai atitinka standartizuotų testų pasiektus rezultatus, palyginti su šalies atitinkamų klasių mokinių pasiekimais. Gauti rezultatai padės nustatyti mokinių ugdymo ir ugdymosi proceso problemas. Rezultatų analizė padės pasiruošti aukštesnei ugdymo(-si) pakopai bei įvertinti  mokinių pasiekimus, nustatyti lygmenis. Gimnazija galės geriau planuoti strateginio plano įgyvendinimo veiklas, numatyti prasmingesnį metų veiklos planą.

Praėjusių  mokslo metų  testų rezultatai parodė, kad mūsų mokyklai sekasi kurti mokymo pridėtinę vertę. Labai geri matematikos pasiekimai. Kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų mokiniai susiduria su raštingumo problema.

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Daugiau informacijos – http://www.nec.lt/342/