Specjalista ds. opieki zdrowotnej

Specjalista ds. opieki zdrowotnej: Antonina Michajłowska

Kontakt mailowy: antonina.michailovskaja@vvsb.lt

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.30 – 16.30
Czwartek 12.30 – 16.30
Piątek 12.30 – 15.30 (1 i 3 tydz.) / 9.00 – 12.00 (2 i 4 tydz.)
Przerwa obiadowa 12.00 – 12.30

Główne zadania specjalisty ds. opieki zdrowotnej:

 • udzielanie porad metodologicznych dotyczących działań zdrowotnych nauczycielom, uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz gromadzenie materiałów metodologicznych i informacyjnych na temat zdrowia uczniów;
 • dostarczanie informacji na temat ochrony zdrowia i jego poprawy oraz rozpowszechnianie tych informacji wśród społeczności szkolnej (na stoiskach szkolnych, imprezach, quizach itp.);
 • inicjowanie i uczestnictwo w opracowywaniu szkolnych projektów (programów)zdrowotnych;
 • pomoc uczniom w rozwijaniu zdrowego trybu życia i umiejętności higieny osobistej;
 • ocena zgodności środowiska szkolnego zgodnie z wymogami przepisów dotyczących publicznej opieki zdrowotnej, udział w określaniu priorytetowych zagadnień dotyczących poprawy środowiska i warunków szkolnych;
 • przedstawianie dyrektorowi szkoły propozycji i ofert dotyczących niezbędnych środków medycznych w celu zapobiegania urazom i wypadkom w szkole;
 • ocena zgodności organizacji procesu edukacyjnego z wymogami przepisów publicznej opieki zdrowotnej;
 • pomoc nauczycielom wychowania fizycznego w komplektacji grup wychowania fizycznego, udzielanie informacji na temat możliwości uczestnictwa uczniów w zawodach sportowych;
 • gromadzenie informacji o corocznych profilaktycznych kontrolach zdrowotnych uczniów, podsumowanie informacji i przekazywanie ich społeczności szkolnej i innym instytucjom przynajmniej raz w roku (na początku roku szkolnego) zgodnie z procedurą ustanowioną aktami prawnymi;
 • Przekazywanie zaleceń lekarzy specjalistów dotyczących zdrowia uczniów nauczycielom oraz nadzór nad wdrażaniem tych zaleceń w szkole;
 • identyfikacja ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych (alkohol, tytoń, używanie narkotyków itp.);
 • udział w szkolnych grupach roboczych zajmujących się prewencją, problemami psychologicznymi, adaptacyjnymi i społecznymi uczniów;
 • pomoc w organizacji immunoprofilaktyki uczniów;
 • dostarczanie informacji do Centrum Zdrowia w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej lub zatrucia w szkole;
 • udzielanie pierwszej pomocy i jej koordynowanie.